Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Avís legal

Identificació fiscal

En compliment del que preveu l'art.10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa de manifest que FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL NÚMERO 61 (d’ara endavant FREMAP), amb domicili a Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madrid 28222 - Madrid i amb CIF G-28207017, està inscrita amb el número seixanta-un en el Registre d'Entitats col·laboradores en la Gestió de la Seguretat Social i és titular del domini d'internet "www.fremap.és ".

Condicions Generals d'Ús del Web

 • L'accés a aquesta aplicació atribueix a qui el fa la condició d'usuari.
 • La utilització dels serveis oferts es regirà pels termes i condicions particulars especificats en cada cas.
 • FREMAP és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial reflectits en el site, així com de tots els elements continguts en el mateix. L'usuari es compromet a respectar aquests drets.
 • La utilització o la publicació, parcial o total, amb fins comercials, de qualsevol contingut està estrictament prohibida sense autorització prèvia de FREMAP. Està prohibit, d'igual manera, modificar o suprimir material o continguts dels quals drets es reserva FREMAP.
 • Els encarregats de llocs web que creuen enllaços han d'informar a FREMAP per correu electrònic a la següent adreça: atencionclientes@fremap.es. Aquestes connexions no implicarà cap tipus d'associació o participació amb les entitats connectades. FREMAP es reserva el dret a denegar aquest accés en qualsevol moment. En cas que qualsevol usuari entengués que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d'un tercer, es prega que el comuniquin a la següent adreça: atencionclientes@fremap.es
 • FREMAP no serà responsable, en cap cas, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de la falta de lectura d'aquest avís, o de l'incompliment dels termes i condicions previstes en cada cas. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar.

Política de Protecció de Dades

FREMAP pot recollir mitjançant formularis d'aquesta pàgina web, dades de caràcter personal i informació de l'usuari per al seu emmagatzematge i utilització.

A cadascun dels formularis en què es recullin dades de caràcter personal l'usuari rebrà de conformitat amb el que ha exigit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), informació detallada sobre el tractament de les seves dades.

En relació amb els drets de protecció de dades, l'usuari serà informat de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i dret a no ser objecte de decisions individuals no autoritzades, mitjançant els següents mitjans:

 • Escrit dirigit al domicili social: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Sobre prefranquejat disponible en qualsevol dels nostres Centres ubicats en el territori nacional
 • Per correu electrònic a l'adreça: derechos_arco@fremap.es
 • Informació necessària
  • Nom i cognoms de l'interessat
  • Fotocòpia del DNI, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, o de la persona que el representi (en cas de representació al costat del DNI del representant i representat serà necessari aportar autorització expressa de l'interessat.
  • Petició en què concreta la sol·licitud
  • Direcció a l'efecte de notificació, data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau

Els usuaris per a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals podran contactar amb la Delegada de Protecció de Dades de FREMAP mitjançant escrit dirigit a Carretera de Pozuelo, 61, 28222 Majadahonda (Madrid), o per correu electrònic a la direcció dpd@fremap.es.

El tractament de les dades personals facilitats es durà a terme adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva pèrdua, ús indegut, alteració i accés no autoritzat als mateixos, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i l'anàlisi de riscos efectuat. Com a entitat degudament certificada en la Norma UNE - EN ISO/IEC 27001, té implantats i desplegats els controls adequats per garantir la protecció de la confidencialitat i privacitat en la navegació i les telecomunicacions.

L'usuari haurà de mantenir degudament actualitzats les dades personals facilitades. En cas de resultar necessària la modificació o actualització de les seves dades personals haurà de comunicar-ho per escrit per alguna de les vies indicades anteriorment per a l'exercici dels drets de protecció de dades personals. L'usuari respondrà de l'exactitud, actualització i veracitat de les dades que proporcioni, eximint a FREMAP de qualsevol responsabilitat per dades errònies, inexactes, falsos o referits a una persona diferent de qui els subministra.

Per a més informació accedeixi a la Política de Protecció de Dades .

Normes d'ús de Xarxes Socials

La utilització de les xarxes socials de FREMAP en Linkedin, Twiter, Youtube i Facebook, està subjecta a termes i condicions d'ús. Perquè aquest canal sigui útil per a tots, és necessari respectar unes regles bàsiques. Llegeixi amb atenció les següents normes d'ús abans de començar a participar:

 • Recordi que aquest és un fòrum públic. Quan vostè publica qualsevol dada, comentari o informació, assumeix que aquest pot ser vist pels restants usuaris d'aquesta xarxa social i per FREMAP.
 • Li demanem que parli en primera persona i que intenti aportar valor en els seus comentaris, facilitant informacions contrastades. Recordi que vostè és responsable de les seves aportacions i de les conseqüències en la seva imatge i reputació. Si té dubtes, millor no faci una contribució.
 • Aquest espai constitueix un fòrum d'intercanvi d'opinions o per al debat constructiu, no és per crear polèmica, desqualificar a uns altres usuaris o a tercers, ni per presentar queixes i reclamacions, que han de canalitzar-se a través de les vies específiques que FREMAP té establertes per a aquesta finalitat. Si està interessat a gestionar sol·licituds, suggeriments i reclamacions sobre els serveis disponibles, pot enviar un missatge l'adreça següent atencionclientes@fremap.es.
 • Tracti d'acord amb els altres usuaris. Utilitzi un llenguatge apropiat i correcte.
 • No publiqui material publicitari ni faci ús d'aquest perfil per cercar feina.
 • La seva contribució ha de presentar dades reals i concretes. Es permeten cites o la reproducció de petits fragments de textos, llibres o obres en general de tercers, sempre que s'indiqui la font i el nom de l'autor.
 • Hem de preservar el bon ús d'aquest perfil i, per això, FREMAP, com a administrador, es reserva el dret a eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol aportació que:
  • Consideri il·legal, irrespectuosa, amenaçador, infundada, calumniosa, difamatòria, obscena, inapropiada, ètica o socialment discriminatòria.
  • Incorpori dades de tercers sense la seva autorització.
  • Contingui qualsevol tipus material publicitari o de propaganda, personal o en benefici de tercers, siguin persones físiques o jurídiques.
  • Sigui redundant.
  • Publiqui repetidament el mateix contingut.
  • No estigui relacionada amb la finalitat de la pàgina.
 • Només es podran baixar continguts, copiar o imprimir qualsevol contribució, per a un ús personal o privat.

FREMAP no es fa responsable de les opinions abocades en aquest perfil i no assumeix garantia alguna sobre la veracitat, exactitud o actualització de les informacions en ell contingudes. Així mateix, FREMAP no es fa responsable dels llocs webs aliens a què es pot accedir mitjançant vincles (“enllaços”) des d'aquest perfil o de qualsevol contingut lloc a la seva disposició per tercers”.

Resolució de controvèrsies

Serà aplicable la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.​