Junta General 2020

Contingut de la pàgina

El proper dia 22 d'octubre de 2020 se celebrarà la Junta General Ordinària de FREMAP. A continuació pots trobar l'ordre del dia i la documentació relativa a aquest esdeveniment.

Ordre del dia

  • Primer.- Examen i aprovació de la Memòria, Balanç i Compte del Resultat Econòmicopatrimonial de l'exercici 2019.
  • Segon.- Distribució de l'estalvi obtingut en l'exercici 2019.
  • Tercer.- Renovació estatutària de la Junta Directiva.
  • Quart.- Examen i aprovació dels Pressupostos de la Mútua per a l'exercici 2021.
  • Cinquè.- Autorització a la Junta Directiva, al Director Gerent o al Secretari de la Junta Directiva, per a l'execució dels acords adoptats per aquesta Junta General. Aprovació de la gestió de la Junta Directiva en l'exercici 2019.
  • Sisè.- Precs i preguntes.
  • Setè.- Aprovació de l'acta de la sessió o designació d'Interventors a l'efecte.

Publicació de la convocatòria de la Junta General Ordinària en el BOE en pdf Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Documentació

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.