GUIA D'AJUDA PER A LA VALORACIÓ DEL RISC LABORAL DURANT L'EMBARÀS

La Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), a instàncies de l'INSS, va elaborar un document amb "Orientacions per a la valoració del risc laboral i l'IT durant l'embaràs"

MADRID (23/11/2020)

Des de llavors és una referència obligada per a la valoració del risc durant l'embaràs de totes les possibles beneficiàries de la prestació.

Aquest document va ser revisat per un grup de treball constituït per experts del INSS, de laSEGO i de AMAT, així com per part de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, publicant-se una segona edició (GUIA D'AJUDA PER A LA VALORACIÓ DEL RISC LABORAL DURANT L'EMBARÀS) en què es va avançar en l'homogeneïtzació de les decisions que adoptaven els facultatius metges en la certificació d'aquestes situacions de risc.

Recentment, després d'una nova revisió duta a terme pel mateix grup d'experts, s'ha procedit a la publicació de la TERCERA edició d'aquesta guia, la qual s'ha publicada a versió en línia, podent accedir a la mateixa a través del següent enllaç

imatge que il·lustra la notícia de la guia d'ajuda per a lavaloración del risc laboral durant l'embaràs