Renovat el Conveni entre FREMAP i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Jaén

Ambdues entitats han procedit avui a la renovació del conveni de col·laboració que fixa les normes sobre dispensació, facturació i cobrament de qualsevol classe de medicaments i productes sanitaris prescrits, amb càrrec a la Mútua.

MADRID (09/07/2019)

FREMAP compta a la Província de Jaén amb gairebé 106.000 treballadors, pertanyents a empreses mutualistes i/o treballadors autònoms adherits, que es beneficiaran del Conveni.

L'experiència positiva acumulada durant els últims quatre anys, tant per al Col·legi, com per a FREMAP i, sobretot, per als treballadors de les empreses mutualistes i treballadors autònoms adherits a FREMAP, principals beneficiaris del mateix, ha motivat la renovació del conveni que va ser subscrit el 2015. El nou conveni estableix el format de les receptes esteses per la Mútua a favor dels treballadors de les seves empreses mutualistes i/o treballadors autònoms adherits que hagin patit un accident de treball o estiguin afectes de malaltia professional, així com de les receptes que no cobreixi FREMAP i que han d'abonar els pacients. En ambdós casos, les receptes hauran d'estendre's en els models oficials vigents per llei.

Des del Col·legi de Farmacèutics de Jaén fan extensible aquest conveni a les 309 farmàcies de la província (55 d'elles en la capital) i als més de 900 col·legiats. Des de la institució col·legial treballem per facilitar una àmplia varietat de serveis i prestacions als nostres col·legiats i que, al seu torn, això repercuteixi en els nostres pacients.

Amb el nou Conveni, les receptes del Mutu corresponents a tractaments derivats d'accidents laborals o malalties professionals continuen estant exemptes d'aportació econòmica per part dels pacients. Els beneficiaris poden, a més, retirar els seus medicaments en qualsevol oficina de farmàcia de la Província de Jaén.

El nou acord, signat a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Jaén pel seu President, el Sr. Juan Pedro Rísquez Madridejos i el Director Regional de FREMAP d'Andalusia Oriental, el Sr. Victoriano Díaz Corbacho, estipula el procediment de facturació de les receptes emeses amb càrrec a la Mútua, així com el calendari amb els terminis d'abonament al Col·legi.

Així mateix, ambdues entitats es comprometen a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels pacients a què es dispensen les receptes, fitxer de dades del qual titular és FREMAP. El Col·legi s'obliga a guardar secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a què tingui accés per raó d'aquest acord, encara després de finalitzada la seva relació amb FREMAP.