FREMAP amb el Servei d'Unitat d'Igualtat de la Universitat Pontifícia de Salamanca

La Unitat d'Igualtat de la Universitat Pontifícia organitza una setmana de conferències amb motiu del Dia de la Dona

MADRID (17/03/2019)

El Servei d'Unitat d'Igualtat de la Universitat Pontifícia de Salamanca va organitzar, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, una setmana de conferències centrades a advertir els diferents elements que, avui dia, segueixen provocant desigualtats a tot el món.

En aquest context, es va desenvolupar una ponència en l'Aula de Graus impartida per Sra. Núria Rodríguez Mata Técnica de Prevenció de Riscos Laborals de FREMAP, qui va intentar “Campanya de sensibilització sobre l'assetjament laboral” https://www.upsa.es/la-upsa/unidad-igualdad/actividades.php

La Unitat d'Igualtat de l'upsa és un servei destinat a la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat), que té com a objectiu fomentar el principi d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes. Així mateix, aquesta Unitat pretén col·laborar en la prevenció de la violència de gènere i intervenir davant les possibles situacions d'assetjament per motiu de gènere que es puguin donar en el context universitari.

La creació d'Unitats d'Igualtat en les universitats és de caràcter obligatori, ja que la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes (LOIEMH), i la Llei orgànica de Modificació de la Llei orgànica d'Universitats (LOMLOU) recullen aquesta obligatorietat (Disposició Addicional 12a).