Proposar solucions a l'empresa

Contingut de la pàgina

Les solucions es proposaran des de l'entesa per part de Fremap que la gestió de l'absentisme té la següent base: PREVENIR i GESTIONAR i per a això es fan les següents accions:

Prevenir:

A partir del diagnòstic inicial, s'estableixen accions conjuntes entre l'empresa i Fremap, a través de la promoció d'hàbits de vida i de treball saludables mitjançant la implantació de programes d'educació per a la salut, estudiant prèviament a qui i quan poden anar dirigits. Una adequada actuació en prevenció a més de reduir els accidents de treball i la gravetat dels mateixos també permet reduir o evitar possibles malalties futures. El programa d'actuació s'estructura en tres nivells d'intervenció:

 • Intervenció de primer nivell: En aquest nivell, se seleccionen els indicadors que s'utilitzaran per mesurar l'evolució, els recursos disponibles, el període de temps i les metes que es pretendre assolir
 • Intervenció de segon nivell: En aquest segon nivell s'identifiquen els factors de salut sobre els quals es pretén influir, de manera que el seu control permeti complir els objectius de primer nivell esperat. En aquest punt, és fonamental comptar amb la col·laboració del servei de prevenció de l'empresa i en particular de l'àrea de vigilància de la salut, que pot complementar-se amb sistemes d'enquesta directa als treballadors.
 • Intervenció de tercer nivell: A partir dels indicadors de segon nivell seleccionats, es procedeix a identificar els diferents programes de millora i valorar el seu impacte en els factors de risc considerats i la repercussió que podrien tenir en la salut dels treballadors.

Gestionar:

FREMAP desenvolupa la seva gestió de l'absentisme de les empreses en les següents cobertures:

Accident de Treball/Malaltia Professional: Des de FREMAP es fa tot el tractament mèdic i/o quirúrgic, prova diagnòstica, tractament rehabilitador, consultes amb especialistes, des de l'emissió de la baixa mèdica fins a l'emissió de l'alta mèdica per a reincorporació del treballador al seu lloc de treball:

Si el treballador, després del tractament rebut no estigui capacitat per a la seva reincorporació al seu lloc de treball habitual, des de Fremap es proposa davant a la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social la proposta d'incapacitat. A més s'ofereix als treballadors un programa individualitzat d'orientació i formació professional, amb l'objecte de promoure la seva integració laboral, denominada readaptació professional.

Contingències Comunes:

Dins el marc normatiu de la Llei 35/2014 de 26 de desembre que regula, entre altres aspectes la gestió per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivat de contingències comunes, FREMAP, col·labora en la gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes amb les següents actuacions:

 • Recepcionar la baixa en el menor temps possible.
 • Reconeixement del dret a la prestació del treballador.
 • Contactar immediatament amb el treballador.
 • Citar amb promptitud en cas que les malalties del treballador el permetin.
 • Seguiment metge: La nostra col·laboració se centra en el seguiment metge i diagnòstic ràpid, fent proves i/o exploracions complementàries perquè el tractament mèdic s'apliqui immediatament i faciliti la ràpida reincorporació al seu lloc de treball en condicions de plena aptitud.

El servei mèdic de FREMAP, en sessió clínica valorarà:

 • Realització de proves / tractaments: es procedirà a la seva realització prèvia autorització del metge del Servei Públic de Salut i consentiment informat del pacient. Els resultats d'aquestes proves i tractaments es posaran a disposició del facultatiu del Servei Públic de Salut que assisteixi al treballador.
 • Propostes d'Alta i Incapacitat: La Llei 35/2014 de 26 de desembre, faculta als nostres serveis mèdics per formular propostes d'alta i/o incapacitat permanent a la Inspecció mèdica que simultàniament són comunicades al treballador i a l'Institut Nacional de la Seguretat Social perquè en prengueu coneixement.

  Així mateix la Llei preveu, que quan la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut hagués desestimat la proposta d'alta formulada per la Mútua o bé no contesti a la mateixa en la forma i termini establerts, aquesta podrà sol·licitar l'emissió de la part d'alta a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.