Diagnòstic de la situació de l'empresa

Contingut de la pàgina

Per a l'estudi de les causes de les absències per motiu de salut, es posa a disposició de les empreses informes i indicadors del seu absentisme laboral per contingències professionals i comuns amb informació numèrica i gràfica sobre l'evolució mensual i anual d'aquests índexs i tot això en comparativa amb el sector a què pertany cada organització.

  • En Contingència Professional:
    • S'ofereix a les empreses informes d'accidentabilitat amb dades procedents dels comunicats d'accidents de treball i la relació d'accidents sense baixa mèdica declarades per l'empresa a través del Sistema Delt@, amb dades de les malalties professionals comunicades a través del Sistema CEPROSS distribuïts pels indicadors més significatius i informes d'Absentisme contingència professional amb l'evolució mensual i anual de l'absentisme per contingència professional (accidents de treball i malalties professionals) tot això en comparativa entre l'exercici actual i els dos anteriors i amb el sector a què pertany l'empresa.
  • En Contingència Comuna:
    • S'ofereix a les empreses informes sobre l'evolució mensual i anual de l'absentisme per contingència comuna (malaltia comuna i accident no laboral) distribuïts pels indicadors més significatius i en comparativa amb el sector a què pertany l'empresa.
    • Les empreses tenen accés directament a aquests informes a través del Sistema d'Informació de FREMAP En Línia .

Exemple Informes d'Absentismeen format pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent