Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Sistema NOTESS

Sistema de Remissió Electrònica de Dades en l'àmbit de la Seguretat Social, NOTESS (Notificacions Telemàtiques de la Seguretat Social).

El TGSS comunicarà, mitjançant l'enviament de cartes, la necessitat d'ús d'aquest nou sistema telemàtic a tots els Subjectes Obligats a NOTESS. Les empreses creades a partir de l'1 de gener de 2013, i que compleixin els requisits d'obligatorietat, estaran subjectes al nou procediment de comunicació telemàtica de manera automàtica, sense que sigui necessària la comunicació per carta de l'Administració.

A partir de l'1 de gener de 2013 no hi haurà més notificacions en paper dels procediments per als subjectes responsables obligats a NOTESS i durant el 2013 es farà l'adaptació a NOTESS d'uns altres procediments i aplicacions, així com la incorporació d'uns altres actes administratius de la Seguretat Social per Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.

Qui estan obligats al Sistema RED?

 • Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables:
  • Obligats a cotitzar i enquadrats en qualsevol dels Règims del Sistema de la Seguretat Social
  • Independentment del nombre de treballadors que mantinguin en alta
 • Reptes, llevat de BOLETS de compte pròpia, que estiguin obligats a transmetre pel Sistema RED les dades relatives als seus treballadors, estaran també obligats pel que fa als seus propis dades com a treballadors autònoms
 • Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes obligats a cotitzar enquadrats en els Sistemes Especials del Règim General, llevat del sistema especial d'empleats de llar

L'objectiu és que de manera gradual la totalitat de les empreses obligades a utilitzar XARXA i totes aquelles que el desitgin rebin les seves notificacions per mitjans telemàtics a través de la Seu Electrònica de la Seguretat SocialAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent. Aquest projecte es complementa amb l'objectiu de substituir totes les publicacions que actualment es fan en els butlletins oficials, per la seva publicació en el Tauler Edictal de la Seguretat Social, que també es troba localitzat a la seu electrònica.

En concret es notificaran telemàticament, per compareixença a la seu, les reclamacions de deute i les provisions de constrenyiment provinents de l'emissió centralitzada del deute del règim general. Per part seva, en el Tauler Edictal, es publicaran totes les notificacions que no s'hagin pogut notificar per qualsevol dels mitjans de notificació empleats per la Seguretat Social.

Com funcionaran?

 • Les notificacions telemàtiques seran posades a disposició dels subjectes obligats a la seu electrònica de la Seguretat Social, disposant els receptors de 10 dies naturals per accedir al contingut de les mateixes.
 • L'existència de notificacions serà comunicada als subjectes obligats convidant-los a què accedeixin a les mateixes:
  • Si el receptor és l'autoritzat RED de l'empresa, se li enviarà un avís a través del mateix Sistema RED
  • Si el receptor és el propi empresari, se li avisarà amb un correu electrònic enviat a la direcció que hagi proporcionat.
  • Per accedir a les notificacions, serà necessària l'autenticació del receptor mitjançant l'ús de la corresponent certificació electrònica, mentre que l'accés a la taula és lliure. De fet, les publicacions en el Tauler Edictal no seran comunicades als subjectes obligats ni als seus representants, ja que han de ser ells els que accedeixin al mateix per consultar els actes en què puguin estar sotmesos.
  • La publicació en el Tauler Edictal serà diària, i la notificació es donarà per practicada després de 20 dies naturals des de la data de publicació, encara que els edictes estaran disponibles durant un any a la seu electrònica.

En estar ambdós procediments suportats per documentació en format electrònic, tant les notificacions i justificants de recepció associats, com els edictes publicats, estaran disponibles en el corresponent expedient electrònic en les direccions provincials de la Seguretat Social.

Manual d'ajuda i preguntes més freqüents Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Annexem un document descriptiu del projecte en què es detalla el marc normatiu, els beneficis i les fases de la posada en marxa d'aquest nou mitjà telemàtic de notificació.

Sistema NOTESS Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergenten pdf