Coneix-nos

Responsabilitat Social Empresarial

Contingut de la pàgina

El compromís de FREMAP respecte a la sostenibilitat es recull en el nostre Document Cultura d'Empresa de FREMAP i es projecta cap al futur en el Pla Estratègic de FREMAP 2018-2021, contribuint amb la nostra actuació responsable al progrés de la societat, basant-nos en la Responsabilitat i l'Acció social compromesa.

FREMAP entén la Responsabilitat Social com el seu compromís voluntari i responsable, més enllà de les seves obligacions legals, que integrant en la seva gestió les expectatives dels seus grups d'interès, contribueix a la millora de la salut, al desenvolupament sostenible i al benestar de la societat.

Política de Responsabilitat Social

La Cultura d'Empresa i els Principis d'Actuació Responsable, alineats amb el Pla Estratègic de FREMAP, han inspirat la definició d'una Política de Responsabilitat Social: conjunt de directrius i objectius generals que guien les actuacions de FREMAP en relació amb la seva responsabilitat amb els grups d'interès.

En la seva Política de Responsabilitat Social FREMAP es compromet a:

 • Complir, fer complir i difondre la legislació nacional i internacional, assumint el respecte als drets reconeguts en la Declaració Universal de Drets Humans i als Principis del Pacte Mundial.
 • Gestió empresarial transparent, ètica i responsable, amb criteris d'eficàcia i eficiència, compatibilitzant la seva activitat amb l'exercici de la seva responsabilitat social.
 • Garantir als seus empleats un entorn de treball assegurança i saludable. Respectar la igualtat d'oportunitats, la seva privacitat, la seva llibertat d'opinió, una retribució justa i evitar qualsevol forma d'assetjament laboral.
 • Promoure l'estabilitat en el treball, facilitar la conciliació de la vida personal i laboral, fomentar la formació que afavoreixi el desenvolupament personal i professional dels seus empleats, mantenint un bon clima laboral.
 • Promoure la solidaritat i responsabilitat social entre els empleats afavorint el desenvolupament de les seves inquietuds socials i la seva participació en accions de voluntariat.
 • Oferir als seus clients un servei excel·lent que, entès de forma integral, suposa l'assessorament contra els riscos que afecten a la salut i les seves conseqüències, la prestació d'assistència sanitària i la gestió de les prestacions econòmiques.
 • Posar a disposició dels seus clients tots els mitjans humans i tècnics disponibles i garanteix la confidencialitat i el respecte a la privacitat de les seves dades, generant cursos per canalitzar els suggeriments i reclamacions.
 • Potenciar que la gestió dels seus proveïdors sigui socialment responsable, establir relacions mútuament beneficioses, respectuoses, honestes i mantenir la deguda confidencialitat i respecte a la privacitat de les seves dades.
  Mantenir un canal de comunicació i diàleg amb els diferents grups d'interès, amb criteris de transparència i foment de la cooperació.
 • Manteniment d'una actitud respectuosa amb el medi ambient limitant, en la mesura del possible, l'impacte dels riscos derivats de la seva actuació i promovent valors de desenvolupament sostenible en tots els grups d'interès.
 • Donar suport a les persones discapacitades procurant la seva readaptació física i la seva reinserció laboral a través dels nostres serveis d'Assistència Social i Readaptació Professional així com la concessió d'ajudes del Fons de Prestacions Especials.
 • Desenvolupar un sistema de gestió que li permeti aconseguir una millora contínua de la seva responsabilitat social.

Els col·lectius amb què FREMAP estableix de manera més general i contínua aliances i col·laboracions són els següents grups d'interès:

 • Administració pública
 • Òrgans de Govern i Participació
 • Empleats
 • Empreses Mutualistes
 • Treballadors
 • Assessories Laborals
 • Proveïdors
 • Sector de Mútues
 • Comunitats Empresarials, Professionals, Científiques, Educatives i Sindicals
 • Societat
Grups d'interès FREMAP

Cultura d'Empresa i Codi de Conducta

FREMAP descriu en el Document Cultura d'Empresa en pdf Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent, el conjunt de principis compartits pels membres de l'organització, que identifiquen a l'empresa diferenciant-la de les altres i que determinen les relacions tant entre treballador i empresa com entre empresa i societat.

El Codi de Conducta en 
      
      pdf Este enlace se abrirá en una ventana 
      
      emergente recull les nostres normes d'actuació amb els afectats per l'activitat que desenvolupem i en concret amb els els nostres grups d'interès.

Igualtat a FREMAP

FREMAP disposa del seu Pla d'Igualtat, document en què es reafirma el compromís de l'empresa amb la igualtat i la persona, convençuda que segueix sent el nucli fonamental de la Societat i per tant de l'Empresa, i en què s'estableixen mesures concretes per fer efectiu aquest compromís.

D'aquesta manera els valors que fins aquella data estaven recollits en el Document de Cultura d'Empresa i els Principis d'Actuació Responsable, compten amb un marc específic de desenvolupament.

Pacte Mundial de la ONU

FREMAP aquesta adherida al Pacte Mundial de la ONU (The Global Compact) des de l'any 2002. Mitjançant aquesta adhesió, FREMAP es compromet a implantar voluntàriament els deu Principis del Pacte, en què es basa aquest Pacte Mundial, en les seves activitats, integrant el respecte als drets humans i socials, el respecte al medi ambient i la lluita contra la corrupció, de manera que siguin compatibles els interessos empresarials amb els valors de la societat civil.

Els Principis:

 • Les empreses han de donar suport a i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins el seu àmbit d'influència.
 • Les empreses han d'assegurar-se que els seus treballadors no són còmplices en la vulneració dels drets humans.
 • Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
 • Les empreses han de donar suport a l'eliminació de qualsevol forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
 • Les empreses han de donar suport a l'erradicació del treball infantil.
 • Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l'ocupació.
 • Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
 • Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
 • Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
 • Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses extorsió i suborn.

Pot consultar el Informe de Progrés de FREMAP Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent en la pàgina del pacte Mundial de la ONU (The Global Compact).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'any 2016 van entrar en vigor els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que aspiren a erradicar la pobresa i la fam per a l'any 2030. La connexió entre persones i planeta, ha provocat que sigui necessari establir, al seu torn, objectius per a la terra, els oceans i les vies fluvials.

Aquests ODS són una crida universal a l'adopció de mesures per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat.

FREMAP, pel seu compromís amb el Pacte Mundial, dona suport a, treballa i difon els 17 objectius de què consten els ODS.

El sector empresarial és un actor clau en la consecució d'aquests ODS, per la qual cosa FREMAP, com a Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social, contribuirà amb la seva activitat en el desenvolupament sostenible de la societat.

 • Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.
 • Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible.
 • Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats.
 • Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots.
 • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les nenes.
 • Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots.
 • Objectiu 7: Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.
 • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el treball decent per a tots.
 • Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 • Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.
 • Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles.
 • Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
 • Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
 • Objectiu 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
 • Objectiu 15: Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de forma sostenible, lluitar contra la desertificació, detenir i invertir la degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica.
 • Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 • Objectiu 17: Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Acció social

FREMAP facilita la creació d'un espai col·laboratiu, en el qual poder desenvolupar i exposar els projectes socials amb què els empleats de manera voluntària decideixen col·laborar.

Una de les actuacions en què es plasma la promoció del voluntariat en el col·lectiu dels empleats de FREMAP, és el concurs de Projectes Solidaris.

El 2017 s'ha celebrat el VIII Concurs de Projectes Solidaris, resultant guanyadors:

 • Associació Paz i Bé Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent amb el seu projecte "Sala dels Sentits", per a l'estimulació multisensorial de persones amb discapacitat.
 • Associació AFANES Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent amb el seu projecte "Aula Multisensorial", per a l'estimulació multisensorial de persones amb discapacitat.
 • Fundació Petita Desitjo Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent i el seu projecte "Ajuda'ns a Somiar", per complir els desitjos de nens o nenes de la Comunitat Valenciana i que pateixin alguna malaltia crònica o de mal pronòstic.

L'Acció social a FREMAP té la seva manifestació més pràctica mitjançant les campanyes solidàries. Per mitjà de les mateixes, es poden fer en qualitat de voluntària accions destinades al progrés i a la millora tant del seu entorn com de països en via de desenvolupament.

Gestió Mediambiental

FREMAP està compromesa, d'acord amb seu Missió, visió i valors, a mantenir i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servei i l'excel·lència en la gestió, dins el marc legislatiu vigent.

La Política de Medi ambient en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent té per objecte establir els principis d'actuació que orienten a FREMAP per al desenvolupament de la seva estratègia en aquesta matèria, permetent-li millorar el seu acompliment ambiental i contribuir al progrés de la societat basant-se en la Responsabilitat Social, i donant resposta a les expectatives i interessos dels principals grups d'interès.

Per donar suport a la Política, FREMAP disposa d'un Sistema de Gestió que integra els conceptes mediambientals, impulsat per la Direcció, que aporta un enfocament sistemàtic per a la gestió del medi ambient. Com referència per establir, implantar i millorar aquest Sistema de Gestió, se segueix l'estàndard de la norma UNE - EN ISO 14001:2015.

Alguns exemples de bones pràctiques mediambientals són:

 • Certificació FSC en paper responsable
 • Compres medioambietalmente responsables
 • Segregació i gestió de tots els residus generats, sanitaris, perillosos i domèstics
 • Acord amb Ambilamp per a gestió de llums, fluorescents i lluminàries
 • Acord amb Ecopiles per a gestió de piles i bateries.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.