Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Equip FREMAP

FREMAP té una plantilla d'aproximadament 4.000 empleats que presten els seus serveis en més de 200 centres distribuïts per tot el país.

Equip FREMAP

Com a reflex dels principis recollits en la Cultura d'Empresa, en el Codi de Conducta i en les polítiques de Recursos Humans impulsats estratègicament per l'Entitat, el perfil dels empleats de FREMAP està caracteritzat pels següents trets:

 • Professionalitat : Fruit de la formació, de l'experiència i del desenvolupament professional establerts en les polítiques de gestió de Recursos Humans.
 • Atenció Integral : Promoguda des de la col·laboració i la comunicació entre les diferents àrees implicades en la prestació del servei (Àrea de Prevenció, Àrea Sanitària i Àrea de Gestió) amb l'objectiu aconseguir una atenció personalitzada i coordinada cap als pacients, les empreses mutualista i els col·laboradors.
 • Vocació de servei : Conscients de la sensibilitat i de l'atenció amb què s'ha d'emprendre la prestació d'un servei excel·lent.

Convençuda que el compromís dels seus empleats amb aquests valors constitueix la base del seu lideratge, FREMAP procura un entorn que accentuï el sentiment de pertinença a través de les condicions laborals, de l'atenció de la salut laboral i d'actuacions que afavoreixen el desenvolupament professional i personal.

Selecció i acollida

Amb la finalitat de comptar amb els millors professionals, la incorporació de nous empleats a FREMAP es duu a terme seguint els criteris de transparència, objectivitat i el principi d'igualtat d'oportunitats. Una vegada en l'equip, cuidem la seva integració amb formació, informació i proximitat.

FREMAP disposa d'un formulari en línia a través del qual els candidats poden introduir el seu Curriculum Vitae, i participar en els processos de selecció que s'organitzin.

Estabilitat en el treball

FREMAP promou la contractació amb vocació de permanència, garantint un marc laboral estable que facilita el desenvolupament personal i professional.

Formació

Els empleats de FREMAP participen de la seva política de formació contínua, d'acord amb les seves necessitats, els objectius de l'empresa i la cerca permanent del desenvolupament de les seves aptituds.

Desenvolupament professional

FREMAP propicia per als seus empleats una cultura de creixement professional i d'assumpció gradual de responsabilitats associades al lloc de treball:

 • Els llocs de responsabilitat es nodreixen de la promoció interna dels professionals de FREMAP.
 • Els llocs de gestió passen per diverses etapes associades a l'evolució en coneixements, experiència i habilitats dels professionals.
 • El Col·lectiu Sanitari de FREMAP té el reconeixement de la seva professionalitat i del seu desenvolupament a través de les Carreres Professionals.

Participació dels empleats en la gestió de l'Entitat

FREMAP promou la presència dels seus empleats en les comissions i en els grups de treball que es constitueixen com a mitjà per a la millora de la gestió de l'entitat, integrant en les seves actuacions les idees i les iniciatives d'aquells.

Així mateix es preocupa per disposar dels millors canals per propiciar que les comunicacions i els intercanvis d'informació siguin fluids en tota l'Organització.

Dimensió social

 • FREMAP potencia el dono suport a les persones discapacitades, procurant la seva readaptació física i la seva reinserció laboral, comprometent-se, a més a atorgar-los preferència en el treball de l'Entitat i a facilitar l'accessibilitat a les seves instal·lacions.
 • FREMAP fomenta la igualtat d'oportunitats i la diversitat, rebutjant qualsevol discriminació per motius de nacionalitat, sexe, raça, religió o factors de tipus social, econòmic, ideològic, polític o sindical.
 • FREMAP millora la qualitat de vida dels seus empleats, adoptant polítiques per a conciliar la vida familiar i professional.
 • FREMAP cuida la salut dels seus empleats, prevenint els riscos laborals com a part de la gestió integral de l'empresa i procurant un entorn de treball assegurança i saludable.
 • FREMAP es compromet a promoure en tots els empleats un major grau de solidaritat, responsabilitat i participació social a través de la Comissió d'Acció social, de les quals accions impliquen estratègicament a tota l'Entitat en l'atenció de col·lectius desafavorits.
​​​