Qué son las Mutuas?

Contenido de la página
 • Són mútues col·laboradores amb la Seguretat Social les associacions privades d'empresaris constituïdes mitjançant una autorització del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i la inscripció en el registre especial dependent d'aquest, que tenen com a finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, sota la direcció i tutela d'aquest, sense ànim de lucre i assumint els seus associats responsabilitat mancomunada en els supòsits i amb l'abast establerts en aquesta Llei.

  Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, una vegada constituïdes, adquireixen personalitat jurídica i capacitat d'actuar per al compliment dels seus fins. El seu àmbit d'actuació s'estén a tot el territori de l'Estat.

 • És objecte de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social el desenvolupament, mitjançant la col·laboració amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, de les següents activitats de la Seguretat Social:

  • La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
  • La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
  • La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
  • La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores autónomos.
  • La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
  • Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.