Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Farmacioles

FREMAP, dins la cobertura per contingència professional, facilita als seus mutualistes farmacioles de paret o maletins amb material sanitari de farmàcia, per a l'atenció de les primeres cures d'urgència i lesions menors, en el propi centre de treball.

El contingut d'aquestes farmacioles es limitarà al que estableix l'annex VI.A).3 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril : desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants rebutjables.

També et facilitem les reposicions del material de la farmaciola tant per utilització com per caducitat.

Tant les farmacioles com les reposicions de material, pots sol·licitar-les a través de: