Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Risc Durant l'Embaràs i Risc Durant la Lactància Natural

Imatge decorativa, dona embarassada

Existeix risc quan les condicions d'un lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus o, en el supòsit de lactància, del fill menor de 9 mesos. Aquestes condicions comporten la impossibilitat per continuar en el lloc de treball, sent l'empresa la que posa de manifest l'existència del risc específic d'exposició a través de l'avaluació de riscos del lloc. No es tracta d'un procés automatitzat, sinó que es precisa un estudi individual de cada cas .

Beneficiàries

Seran beneficiàries les treballadores per compte d'altri i per compte propi, incloses les que desenvolupen el seu treball a temps parcial, que es trobin afiliades i en alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social en la data en què s'iniciï la suspensió del contracte de treball per Risc Durant l'Embaràs o la Lactància Natural .

Passos a seguir

  • La treballadora ha de comunicar a l'empresari la seva situació d'embaràs o lactància natural, per a la qual cosa haurà de sol·licitar al Servei Públic de Salut un informe mèdic en què es manifesti la seva situació de dona embarassada i data probable del part.
  • L'empresari haurà d'adoptar les mesures preventives necessàries per evitar que el risc existeixi . Si això no fora possible, l'empresa, haurà de canviar de lloc de treball a la treballadora (aquesta solució comporta una bonificació del 50% de la cotització empresarial per contingències comunes de les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball).
  • Quan l'adaptació no resultés possible o, malgrat tal adaptació, les condicions del lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada, del fetus o del fill lactant, la treballadora haurà de sol·licitar a FREMAP el certificat de risc d'embaràs, que justifica la necessitat del canvi de lloc de treball.
  • L'empresa haurà de canviar a la treballadora de lloc de treball, destinant-la a un compatible amb la seva situació d'embaràs o lactància. De no resultar això possible, procedirà la suspensió de la relació laboral i la interessada sol·licitarà a FREMAP el reconeixement de la prestació econòmica.

No hem de confondre les situacions de Risc Durant l'Embaràs o Lactància Natural amb uns altres supòsits en què la impossibilitat per fer el treball per part de la interessada, provingui de circumstàncies alienes al seu treball o de malalties que precisin un tractament mèdic, en aquest cas la prestació que li correspondria seria la d'Incapacitat Temporal per Malaltia Comuna.

Prestació econòmica

Correspon al 100% de la Base Reguladora de contingències professionals. El dret al subsidi neix el mateix dia en què s'inicia la suspensió de contracte. La prestació de risc, finalitzarà:

  • El dia anterior a aquell en què s'iniciï el descans per maternitat.
  • Si s’escau la incorporació al lloc.
  • El dia anterior a complir el fill 9 mesos (lactància natural).
  • Quan s'extingeix el contracte de treball.
​​​