Risc Durant l'Embaràs i Risc Durant la Lactància Natural

Contingut de la pàgina
Imatge decorativa, dona embarassada

Existeix risc quan les condicions d'un lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus o, en el supòsit de lactància, del fill menor de 9 mesos. Aquestes condicions comporten la impossibilitat per continuar en el lloc de treball, sent l'empresa la que posa de manifest l'existència del risc específic d'exposició a través de l'avaluació de riscos del lloc. No es tracta d'un procés automatitzat, sinó que es precisa un estudi individual de cada cas.

Beneficiàries

Seran beneficiàries les treballadores per compte d'altri i per compte propi, incloses les que desenvolupen el seu treball a temps parcial, que es trobin afiliades i en alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social en la data en què s'iniciï la suspensió del contracte de treball per Risc Durant l'Embaràs o la Lactància Natural.

Passos a seguir

  • La treballadora ha de comunicar a l'empresari la seva situació d'embaràs o lactància natural, per a la qual cosa haurà de sol·licitar al Servei Públic de Salut un informe mèdic en què es manifesti la seva situació de dona embarassada i data probable del part.
  • L'empresari haurà d'adoptar les mesures preventives necessàries per evitar que el risc existeixi. Si això no fora possible, l'empresa, haurà de canviar de lloc de treball a la treballadora (aquesta solució comporta una bonificació del 50% de la cotització empresarial per contingències comunes de les quotes meritades durant el període de permanència en el nou lloc de treball).
  • Quan l'adaptació no resultés possible o, malgrat tal adaptació, les condicions del lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada, del fetus o del fill lactant, la treballadora haurà de sol·licitar a FREMAP el certificat de risc d'embaràs, que justifica la necessitat del canvi de lloc de treball.
  • L'empresa haurà de canviar a la treballadora de lloc de treball, destinant-la a un compatible amb la seva situació d'embaràs o lactància. De no resultar això possible, procedirà la suspensió de la relació laboral i la interessada sol·licitarà a FREMAP el reconeixement de la prestació econòmica.

No hem de confondre les situacions de Risc Durant l'Embaràs o Lactància Natural amb uns altres supòsits en què la impossibilitat per fer el treball per part de la interessada, provingui de circumstàncies alienes al seu treball o de malalties que precisin un tractament mèdic, en aquest cas la prestació que li correspondria seria la d'Incapacitat Temporal per Malaltia Comuna.

Prestació econòmica

Correspon al 100% de la Base Reguladora de contingències professionals. El dret al subsidi neix el mateix dia en què s'inicia la suspensió de contracte. La prestació de risc, finalitzarà:

  • El dia anterior a aquell en què s'iniciï el descans per maternitat.
  • Si s’escau la incorporació al lloc.
  • El dia anterior a complir el fill 9 mesos (lactància natural).
  • Quan s'extingeix el contracte de treball.