Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Malaltia Professional

Imatge decorativa, treballadors

Una Malaltia Professional és aquella contreta a conseqüència del treball executat per compte d'altri o per compte propi en les activitats que s'especifiquin en el quadre de Malalties Professionals .

Quadre de Malaltia Professionals

El RD 1299/2006, de 10 de novembre, en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent aprova el quadre de malalties professionals que figura com a annex 1 d'aquesta norma. Conté 6 grups de Malalties Professionals segons estiguin causades per:

 • Grup 1: Causades per agents químics.
 • Grup 2: Causades per agents físics.
 • Grup 3: Causades per agents biològics.
 • Grup 4: Causades per inhalació de substàncies i agents no compresos en uns altres apartats.
 • Grup 5: De la pell, causada per substàncies i agents no compresos en algun dels uns altres apartats.
 • Grup 6: Causades per agents carcinògens.

Assistència Sanitària

 • El tractament metge-quirúrgic i rehabilitador de les lesions o malalties sofertes, les prescripcions farmacèutiques i, en general, totes les tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es considerin necessàries pels facultatius que assisteixin a l'accidentat.
 • El subministrament i renovació normal dels aparells de pròtesi i ortopèdia necessaris, i els vehicles per a invàlids (cadires de rodes, etc).
 • La cirurgia plàstica i reparadora adequada quan haguessin quedat deformacions o mutilacions que produeixin alteració important en l'aspecte físic de l'accidentat o dificultin la recuperació funcional per al treball posterior.
 • El tractament rehabilitador necessari per aconseguir una cura més completa i una major aptitud per al treball en el termini més curt
 • Les despeses que ocasioni el desplaçament per rebre l'assistència, en mitjans normals de transport, o extraordinaris degudament autoritzats.

Prestacions econòmiques

Les prestacions que FREMAP atendrà, produït l'accident o la malaltia professional, venen regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (B.O.E. de 31/10/15), i la normativa concordant:

 • Incapacitat temporal.- 75% de la base reguladora.
 • Lesions permanents no invalidants.- Tant alçat, segons barem.
 • Incapacitat permanent parcial.- 24 mensualitats de la base reguladora.
 • Incapacitat permanent total.- Pensió equivalent al 55% de la base reguladora més un 20% per a majors de 55 anys que compleixin uns determinats requisits legals.
 • Incapacitat permanent absoluta.- Pensió equivalent al 100% de la base reguladora.
 • Gran invalidesa.- Pensió equivalent al 100% de la base reguladora, més un complement resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització i el 30% de l'última base de cotització del treballador.
 • Prestacions derivades de defunció:
  • Auxili per defunció.- 46,04 €.
  • Viduïtat.- pensió del 52% i indemnització a un tant alçat de 6 mensualitats de la base reguladora.
  • Orfandat.- pensió del 20% i indemnització a un tant alçat d'1 mensualitat de la base reguladora per cada orfe.
  • Prestacions a favor de familiars.- pensions, subsidis temporals i indemnitzacions a un tant alçat, en determinades circumstàncies de convivència i vivència a expenses pel que fa al mort.
 • Abonament de les despeses farmacèutiques.
 • Abonament de les despeses hospitalàries o dels facultatius dels quals serveis s'hagin utilitzat en casos d'urgència.

Abonament de les despeses de desplaçament ocasionats per acudir als serveis mèdics de FREMAP

(BOE-A-2006-22169Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent).

Prestacions especials

La Comissió de Prestacions Especials de FREMAP pot atorgar ajudes econòmiques de caràcter graciable, en consideració a estats i situacions de necessitat, que es presenten com a conseqüència d'accident de treball i malaltia professional.

Poden sol·licitar-ho tots aquells treballadors de les nostres empreses mutualistes, o treballadors per compte propi, que hagin patit un Accident de Treball o Malaltia Professional què com conseqüència d'aquest succés pateixen una situació de necessitat econòmica per minva dels ingressos o despeses especials no coberts per la Seguretat Social.

En cas de defunció, podran sol·licitar-ho els familiars a càrrec seu.

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç es abrir´ en una nova finestra d'Adobe.

​​​