Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Prestació Econòmica per a l'Atenció de Menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Imatge decorativa, mà de beu

És una prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per a l'atenció del menor a càrrec seu afectat per càncer o una altra greu malaltia. El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que pateixen els interessats en haver de reduir la seva jornada, amb la consegüent disminució del seu salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent als fills o menors a càrrec seu, durant el temps de la seva hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Beneficiaris

Seran beneficiaris els treballadors per compte d'altri o per compte propi i assimilats, qualsevol que fora el seu sexe, sempre que:

  • Redueixin la seva jornada de treball en, almenys, un 50% de la seva durada.
  • Es trobin afiliats i en alta en algun règim del Sistema de la Seguretat Social.
  • Acreditin el període de cotització exigit en cada cas.
  • Es trobin al corrent en el pagament de les quotes.

Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors tinguessin dret al subsidi, només podrà ser reconegut a favor d'un d'ells.

Prestació econòmica

La prestació consisteix en un subsidi, de meritació diari, equivalent al 100% de la Base Reguladora (BR) que estigui establerta per a la prestació d'Incapacitat Temporal (IT) derivada de Contingències Professionals o, si escau, la derivada de Contingències Comunes, quan no s'hagi optat per la cobertura de les Contingències Professionals i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

​​​