Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Prestació per Cessament d'Activitat dels Autònoms

Imatge decorativa, noia autònoma treballant

La Prestació per Cessament d'Activitat dels Autònoms és un sistema específic que té per objecte protegir als treballadors autònoms que han cessat de forma Total en la seva activitat econòmica o professional, de caràcter Definitiu o Temporal (només en els supòsits taxats legal i reglamentàriament), de forma Involuntària i per algun dels Motius previstos en la norma.

Motius

 • Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 • Força major.
 • Perduda de llicència administrativa.
 • Violència de gènere.
 • Divorci o acord de separació matrimonial.

Requisits formals

 • Alta en el règim especial
 • Sol·licitar la baixa en el règim especial corresponent a causa del Cessament d'Activitat .
 • Període mínim de cotització d'almenys, els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de Cessament d'Activitat , incloent el mes del Fet Causant.
 • Període mínim entre 2 prestacions per Cessament d'Activitat de 18 mesos des de l'inici de la primera, llevat de si es tracta d'una prestació extraordinària, o la continuació d'una prestació ordinària.
 • Compromís d'activitat i d'activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball.
 • No tenir dret a la pensió contributiva de jubilació.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions en el règim especial. Compliment de les obligacions de caràcter laboral. (si tingués treballadors a càrrec seu).
​​​