Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Accidents de Treball

Imatge decorativa, treballadors

S'entén per Accident de Treball qualsevol lesió corporal que el treballador pateixi en ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Si és treballador autònom, l'ocorregut com a conseqüència directa i immediata del treball que fa pel seu propi compte i que determina la seva inclusió en el camp d'aplicació d'aquest Règim Especial.

Les prestacions que poden reconèixer-se per Accident de Treball són:

Assistència Sanitària

 • El tractament metge-quirúrgic i rehabilitador de les lesions o malalties sofertes, les prescripcions farmacèutiques i, en general, totes les tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es considerin necessàries pels facultatius que assisteixin a l'accidentat.
 • El subministrament i renovació normal dels aparells de pròtesi i ortopèdia necessaris, i els vehicles per a invàlids (cadires de rodes, etc).
 • La cirurgia plàstica i reparadora adequada quan haguessin quedat deformacions o mutilacions que produeixin alteració important en l'aspecte físic de l'accidentat o dificultin la recuperació funcional per al treball posterior.
 • El tractament rehabilitador necessari per aconseguir una cura més completa i una major aptitud per al treball en el termini més curt
 • Les despeses que ocasioni el desplaçament per rebre l'assistència, en mitjans normals de transport, o extraordinaris degudament autoritzats.

Prestacions econòmiques

Les prestacions que FREMAP atendrà, produït l'accident o la malaltia professional, venen regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (B.O.E. de 31/10/15), i la normativa concordant:

 • Incapacitat temporal.- 75% de la base reguladora.
 • Lesions permanents no invalidants.- Tant alçat, segons barem.
 • Incapacitat permanent parcial.- 24 mensualitats de la base reguladora.
 • Incapacitat permanent total.- Pensió equivalent al 55% de la base reguladora més un 20% per a majors de 55 anys que compleixin uns determinats requisits legals.
 • Incapacitat permanent absoluta.- Pensió equivalent al 100% de la base reguladora.
 • Gran invalidesa.- Pensió equivalent al 100% de la base reguladora, més un complement resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització i el 30% de l'última base de cotització del treballador.
 • Prestacions derivades de defunció:
  • Auxili per defunció.- 46,04 €.
  • Viduïtat.- pensió del 52% i indemnització a un tant alçat de 6 mensualitats de la base reguladora.
  • Orfandat.- pensió del 20% i indemnització a un tant alçat d'1 mensualitat de la base reguladora per cada orfe.
  • Prestacions a favor de familiars.- pensions, subsidis temporals i indemnitzacions a un tant alçat, en determinades circumstàncies de convivència i vivència a expenses pel que fa al mort.
 • Abonament de les despeses farmacèutiques.
 • Abonament de les despeses hospitalàries o dels facultatius dels quals serveis s'hagin utilitzat en casos d'urgència.
 • Abonament de les despeses de desplaçament ocasionats per acudir als serveis mèdics de FREMAP

Prestacions especials

La Comissió de Prestacions Especials de FREMAP pot atorgar ajudes econòmiques de caràcter graciable, en consideració a estats i situacions de necessitat, que es presenten com a conseqüència d'accident de treball i malaltia professional.

Poden sol·licitar-ho tots aquells treballadors de les nostres empreses mutualistes, o treballadors autònoms que tinguin la cobertura voluntària d'Accident de Treball o Malaltia professional, i què hagin patit un accident que els ocasioni una situació de necessitat econòmica per minva dels ingressos o despeses especials no coberts per la Seguretat Social.

En cas de defunció, podran sol·licitar-ho els familiars a càrrec seu.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​