Protecció de Dades

Contingut de la pàgina
Imatge decorativa, arxivadors FREMAP

FREMAP està compromesa, d'acord amb la seva Missió, Visió i Valors, a mantenir i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servei i l'excel·lència en la gestió, dins el marc legislatiu vigent.

Aquesta Política estableix els principis que inspiren l'actuació de FREMAP, contenint el marc que ha de regir en l'entitat en matèria de protecció de dades personals.

La finalitat perseguida per la Política és garantir el compliment del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades, així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal nacional i altra legislació aplicable. En particular, la Política de Protecció de dades té com a finalitat garantir el dret a la protecció de dades de totes les persones físiques que es relacionen amb FREMAP, assegurant el respecte del dret a l'honor i a la intimitat en el tractament de les dades personals necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.

Àmbit d'aplicació i abast de la Política de Protecció de Dades

La Política és aplicable a totes les persones que presten serveis a FREMAP i a externs que es relacionen amb l'entitat, a través de contractes de prestació de serveis o acords de col·laboració, assolint a tots els processos i recursos de l'entitat.

Principis d'actuació

Els Principis relatius al tractament de dades personals.

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència. El tractament de dades personals serà lleial, legítim i lícit de conformitat amb la legislació aplicable, havent de's informar a les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades. En els casos en què resulti obligatori de conformitat amb la legislació aplicable, haurà d'obtenir-se el consentiment dels interessats abans de tractar les seves dades.
 • Principi de limitació de la finalitat. Les dades personals seran recollits amb fins determinades, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes fins.
 • Principi de minimització de les dades. Només seran objecte de tractament aquelles dades personals que resultin estrictament necessaris per a la finalitat per a què es recullin o tractin i adequats a tal finalitat.
 • Principi d'exactitud. Les dades personals hauran de ser exactes i estar actualitzats. En cas contrari, hauran de suprimir-se o rectificar-se.
 • Principi de limitació del termini de conservació. Les dades personals no es conservaran més enllà del termini necessari per aconseguir la fi per al qual es tracten, llevat d'en els supòsits de conservació legalment previstos.
 • Principi d'integritat i confidencialitat. Les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat adequada, adoptant mesures tècniques i organitzatives que els protegeixi del tractament no autoritzat o il·lícit i que eviti la seva pèrdua, la seva destrucció i que pateixin danys accidentals. Així mateix, les dades personals recollides i tractats per FREMAP hauran de ser conservats amb la màxima confidencialitat i secret, no podent ser utilitzats per a unes altres fins diferents de què van justificar i van permetre la seva recollida i sense que puguin ser comunicats o cedits a tercers fora dels casos permesos per la legislació aplicable.

Base jurídica del tractament de dades personals.

FREMAP només procedirà al tractament de dades personals quan es doni, almenys, una de les següents circumstàncies:

 • Que l'interessat hagi prestat el seu consentiment per a fins específics.
 • Que el tractament sigui necessari per a l'execució d'un contracte de què l'interessat és part o per aplicar, a petició de l'interessat, mesures precontractuais.
 • Que el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal.
 • Que el tractament sigui necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o una altra persona física.
 • Que el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que fossin conferits.
 • Que el tractament sigui necessari per satisfer un interès legítim perseguit per FREMAP o per un tercer, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat.

Consentiment de l'interessat.

Quan el tractament de dades personals que hagi d'efectuar FREMAP es basi en el consentiment de l'interessat, aquest ha de donar-se mitjançant un acte afirmatiu clar que reflecteixi una manifestació de voluntat, lliure, específica, informada, i inequívoca de l'interessat d'acceptar el tractament de dades de caràcter personal que li concerneixen, com una declaració per escrit, inclusivament per mitjans electrònics, o una declaració verbal. El consentiment ha de donar-se per a totes les activitats de tractament realitzades amb el mateix o les mateixes fins. Quan el consentiment tingui diverses fins, ha de donar-se el consentiment per a tots ells. Correspondrà a FREMAP demostrar que l'interessat va prestar el seu consentiment per qualsevol mitjà de prova admissible en Dret. L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Quan el tractament afecti a categories especials de dades, i en concret a dades relatives a salut, genètics o biomètrics i es basi en el consentiment de l'interessat, aquest ha de donar-se de manera explícita, mitjançant una declaració escrita signada per l'afectat.

Drets dels interessats.

Transparència de la informació i comunicació als interessats. El tractament de dades personals serà transparent en relació amb l'interessat, facilitant-li la informació sobre el tractament de les seves dades de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill. Quan s'obtinguin dades personals d'un interessat, en el moment en què aquests s'obtinguin, FREMAP li facilitarà la següent informació:

 • La identitat de FREMAP com a responsable del tractament i les dades de contacte.
 • Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.
 • Les fins del tractament de les dades.
 • La base jurídica del tractament.
 • Els destinataris de les dades.
 • Els drets de les persones interessades.

En cas que les dades no s'obtinguin del propi interessat, per procedir d'alguna cessió legítima, o de fonts d'accés públic, FREMAP informarà a les persones interessades de les circumstàncies indicades anteriorment i a més la procedència de les dades.

Drets d'accés rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. FREMAP facilitarà que els interessats puguin exercitar els seus drets establint, a aquest efecte, els procediments interns que resultin necessaris per garantir el seu exercici.

Tractament de dades per part de tercers.

Amb caràcter previ a la contractació de qualsevol prestador de serveis que accedeixi o pugui accedir a dades personals que siguin responsabilitat de FREMAP, així com durant la vigència de la relació contractual, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per garantir que el tractament de dades per part de l'encarregat es duu a terme de conformitat amb la normativa aplicable i es formalitza la relació mitjançant un contracte. Aquest contracte contindrà les obligacions que imposa a l'encarregat aquesta normativa aplicable.

Bretxes de Seguretat o pèrdua de dades personals.

Quan FREMAP tingui coneixement d'un incident que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades suposi un alt risc per als drets i llibertats dels interessats ha de, sense dilació indeguda i, de ser possible, a més trigar 72 hores després que hagi tingut constància d'ella, notificar la violació de la seguretat de les dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. S'exceptuaran aquells casos en què sigui improbable que la violació de la seguretat de les dades personals comporti un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si aquesta notificació no és possible en el termini de 72 hores, s'indicaran els motius de la dilació, podent facilitar-se informació per fases sense més dilació indeguda.

Així mateix, en cas que la violació de seguretat pugui comportar un alt risc per als drets i llibertats dels interessats, FREMAP comunicarà a cada interessat sense dilació indeguda, la violació de la seguretat de les dades personals i permetent-li prendre les precaucions necessàries.

Aquests incidents hauran de documentar-se i s'adoptaran mesures per resoldre i pal·liar els possibles efectes negatius per als interessats, havent de's seguir els protocols interns establerts a aquest efecte.

Prevenció i Control

Responsabilitat proactiva.

FREMAP portarà un Registre d'activitats de tractament que contingui informació detallada sobre cada tractament de dades que faci en el marc de la seva activitat. El Registre d'activitats es mantindrà permanentment actualitzat

Així mateix, FREMAP farà una Avaluació del nivell de risc a què està exposada l'entitat per tal de determinar les mesures tècniques i organitzatives que s'han d'aplicar, garantint la privacitat per defecte i des del disseny. Quan de l'anàlisi de risc efectuat, es desprengui que un tipus de tractament entranya un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, FREMAP farà, abans del tractament, una Avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la protecció de dades personals. FREMAP revisarà si els tractaments segueixen sent conformis amb l'Avaluació d'Impacte a què haguessin estat sotmesos i, en qualsevol cas, ho revisarà quan existeixi un canvi del risc del tractament.

Les funcions del Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades serà responsable de controlar i supervisar el que disposa aquesta Política, tenint atribuïdes les funcions legalment previstes:

 • a) informar i assessorar a FREMAP o a l'encarregat del tractament i als empleats que s'ocupin del tractament de les obligacions que els incumbeixen en virtut d'aquest Reglament i d'unes altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres.
 • b) supervisar el compliment del que disposa el present Reglament General de Protecció de Dades, d'unes altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres i de les polítiques en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les operacions de tractament, i les auditories corresponents.
 • c) oferir l'assessorament que se li sol·liciti sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar la seva aplicació.
 • d) cooperar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • e) actuar com a punt de contacte de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia al tractament de dades, en cas necessari, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

El delegat de protecció de dades desenvoluparà les seves funcions prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i fins del tractament.

Implementació i Difusió

La Política de Protecció de Dades ha de ser coneguda per tots els empleats, així com aquells que col·laborin amb FREMAP. Ha de comunicar-se a tota l'Organització i trobar-se disponible en els mitjans accessibles per tots els empleats i altres parts interessades.

Aquesta Política s'entén implantada i mantinguda des del dia d'avui, comptant amb el total compromís de la Direcció.

Majadahonda, a 22 de maig de 2018

Avisos Informatius

Tractament de dades personals de tercers

En cas que vostè comuniqui a FREMAP dades personals de tercers, sigui quina sigui la finalitat de la comunicació, pel present queda informat de l'obligació que li correspon de facilitar a l'afectat la informació relativa a la finalitat de la comunicació i a la legitimació que la justifiqui, identificant a FREMAP Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social com a destinatari de la comunicació.

Les dades personals facilitades hauran de ser adequats, pertinents i no excessius, de conformitat amb l'exigit pel Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, sent vostè responsable de l'exactitud de les dades personals que comuniqui i que els mateixos estiguin degudament actualitzats, quedant exonerada FREMAP de l'obligació d'informar als afectats, de conformitat amb el que preveu l'article 14.5 a) de l'esmentat Reglament.

Així mateix, s'informa, de l'exempció de FREMAP del deure d'informació prevista en l'art. 14.1 del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, en aquells casos en què les dades personals recepcionats per la Mútua s'utilitzin amb fins estadístiques i per les circumstàncies concurrents, la comunicació a cadascun dels afectats de la informació relativa al tractament resulti impossible o suposeu un esforç desproporcionat, a l'empara de l'article 14.5 b) de l'esmentat Reglament.

Informació addicional sobre tractament de dades personals

Prestacions i assistència sanitària

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon i firma dades de família, edat, sexe, data de naixement, dades de detalls de treball, dades bancàries, dades de salut relacionats amb la prestació sanitària i econòmica i aquells altres necessaris per a la verificació de la procedència dels mateixes.

  Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, firma, edat, sexe, dades de salut relacionats amb la prestació sanitària i dades d'assegurances.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Per col·laborar amb l'acció protectora de la Seguretat Social en l'assistència sanitària, i en la gestió de prestacions econòmiques per contingències professionals, en l'activitat preventiva, en la recuperació professional quan escaigui i en les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivat de contingències comunes per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, per cessament en l'activitat dels treballadors per compte propi, per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu i les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legalment en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i les seves normes de desenvolupament, complint així totes les fins relacionades amb aquesta col·laboració.

  A l'efecte de millora de la gestió, les seves dades podran ser utilitzats per a la realització d'enquestes de qualitat (article 6.1 C) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

  Per comunicar a la seva empresa o qualsevol persona física o jurídica que faci a compte de l'empresa associada gestions administratives, la informació necessària per acomplir les obligacions legalment establertes en matèria de Seguretat Social, d'expedició dels comunicats d'accident de treball amb baixa, de les relacions d'accidents de treball sense baixa, de comunicació de les dades econòmiques necessaris per al reconeixement del dret al subsidi d'incapacitat temporal i per al coneixement de l'inici i de l'extinció de l'obligació de pagament delegat d'aquesta prestació, només si vostè presta el seu consentiment.

  Per comunicar a la Companyia Asseguradora responsable normativa o contractualment dels costos derivats de l'accident sofert, aquella informació i documentació mèdica relativa a les lesions conseqüència de l'accident que excedeixi l'establerta per la normativa només si vostè presta el seu consentiment, per tal exclusiu de recobrar les despeses en què s'ha incorregut durant la seva assistència sanitària ambulatòria o hospitalària.

  Si a vostè, no sent beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials, per prestar-li assistència sanitària d'urgència i gestionar-la administrativament.

  FREMAP podrà dur a terme un procés d'anonimización o dissociació irreversible de les dades personals de les persones ateses a FREMAP, siguin o no beneficiaris de la Seguretat Social, per a la seva posterior utilització amb fins d'investigació, docència, estadístics i analítics.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials.

  Els conservarem mentre li oferim assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la seva condició de beneficiari de l'acció protectora de la Seguretat Social i durant els terminis de conservació de les dades legalment establertes, d'acord amb el que disposa l'article 16.5 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i article 16 del Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, llevat que la normativa autonòmica prevegi un diferent, així com durant els terminis de prescripció de les accions derivades de les contingències produïdes.

  Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Els conservarem cinc anys des de la prestació assistencial d'acord amb el que disposa l'article 16.5 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i article 16 del Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, llevat que la normativa autonòmica prevegi un termini diferent.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Estem legitimats per tractar aquells que es relacionen amb la seva salut perquè ens el permet l'article 9.2.b) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, ​ en relació amb l'article 6.1 c) i f), en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit de la seguretat i protecció social, així com per al compliment d'interessos legítims relacionats amb la determinació correcta de les contingències del mateix i, per prestar vostè seu consentiment en els casos en què se li requereix per comunicar a les Companyies Asseguradores aquella informació i documentació mèdica relativa a les lesions conseqüència de l'accident que excedeixi l'establerta per la normativa per tal exclusiu de recobrar les despeses en què s'ha incorregut durant la seva assistència sanitària ambulatòria o hospitalària, a l'empara del que preveu l'article 9.2 a) de l'esmentat Reglament.

  I estem legitimats per tractar la resta de les seves dades perquè ens el permet l'article 6.1.c) d'aquest Reglament, en estar obligats a complir el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el RD 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social a fer per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

  Així mateix, en el cas de prestar vostè seu consentiment a l'empara de l'article 6.1 a) d'aquest Reglament, estarem legitimats per comunicar a la seva empresa la informació necessària per al compliment per aquesta de seus d'obligacions legals i les estadístiques i enquestes de qualitat que s'elaborin.

  Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i acudeix als nostres centres assistencials o administratius per rebre assistència sanitària estem legitimats per tractar dades relacionades amb la seva salut perquè perquè així ens el permet l'article 9.2.c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades), en ser necessari el tractament per protegir els seus interessos vitals.

  Els principis de protecció de dades no s'apliquen a la informació anònima, és a dir a la informació que no guarda relació amb cap persona física identificada o identificable, ni a les dades convertides en anònims de manera que l'interessat no sigui identificable, o deixi de ser-ho (Considerant 26 Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades per poder prestar-li assistència sanitària i econòmica. La negativa a facilitar-los impedeix l'accés a les prestacions econòmiques i sanitàries a què té dret partint de la legislació de Seguretat Social.

  Si a vostè, no sent beneficiari de la Seguretat Social, li atenem en els nostres centres assistencials:

  Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades per poder prestar-li assistència sanitària que precisi perquè la seva negativa a facilitar-los impedeix que li puguem prestar aquesta assistència sanitària

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  Al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social, unes altres Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social i companyies d'assegurances responsables legal o contractualment dels costos derivats de l'accident sofert, per tal exclusiu de recobrar les despeses en què s'ha incorregut durant la seva assistència sanitària ambulatòria o hospitalària (Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

  A la seva empresa, en relació amb les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social que FREMAP té legalment atribuïdes per la normativa de seguretat social, a favor dels empresaris associats i dels seus treballadors dependents, així com dels treballadors per compte propi adherits, dirigides a assistir als mateixos en el control i, si escau, reducció dels accidents de treball i de les malalties professionals de la Seguretat Social, compreses activitats d'assessorament (Art. 82.3 del Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i RD 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció protectora de la Seguretat Social a fer per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

  Així mateix, si vostè presta el seu consentiment es podran cedir a la seva empresa aquells dades que li permetin acomplir les obligacions legalment establertes en matèria de Seguretat Social (Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social).

  A més les seves dades personals se cediran o comunicaran a aquells destinataris que hagin de rebre'ls en virtut d'obligació legal o contractual per a la prestació de serveis que requereixi la Mútua.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

  Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  Al servei Públic de Salut corresponent.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • En el cas de ser vostè beneficiari de la Seguretat Social i acudir als nostres centres administratius o assistencials:

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials i en els llocs d'admissió i gestors de prestacions o de manera telemàtica quan el facilita a través de qualsevol dels formularis.

  De la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i dels Serveis Públics de Salut.

  De les empreses o assessories laborals que tinguin encarregada la gestió dels recursos humans quan aquestes complimenten el volant de sol·licitud d'assistència sanitària o informen sobre la forma d'ocurrència de l'accident en els casos d'accidents de treball, i altres casos legamente previstos.

  Si vostè no és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials.

  De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials.

Empreses i professionals

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • Les dades personals que seran tractats en el desenvolupament de la nostra activitat són dades d'identificació, nom, cognoms, DNI/NIE i dades de contacte, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic professionals.

  Si us plau, faciliteu aquesta informació sobre protecció de dades a les persones de la seva empresa que participin en la relació amb nosaltres (persones de contacte)

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual, per mantenir la nostra relació administrativa o contractual.

  En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa associada o empresari individual adherit, o autoritzat RED, les seves dades es tractaran per mantenir la relació amb l'empresa o amb l'empresari individual a compte de qui actuï i acomplir les obligacions legals i contractuals.

 • Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'entitat, que es puguin presentar en un futur.

  En qualsevol cas, serà necessari conservar les dades durant el temps necessari perquè FREMAP pugui dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les Auditories de compte i compliment previstes en l'article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  Serà aplicable el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues i en l'Article 1964 del Codi civil.

 • En el cas de relacionar-se negocial o administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa o empresari individual estem legitimats perquè ens el permet article 6.1 b) i c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari per acomplir obligacions legals i contractuals, i l'article 6.1 f), en ser el tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims de FREMAP.

  En el cas de persones de contacte d'empresa proveïdora, empresa associada o empresari individual adherit, estem legitimats perquè ens el permet l'article 6.1 b), c) i f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari per a l'execució d'un contracte, aplicació de mesures precontractuais a petició de l'interessat o per al compliment d'obligacions legals i interessos legítims.

 • Vostè té obligació de facilitar les seves dades o consentir el tractament de les seves dades en resultar necessaris per formalitzar i mantenir la relació amb vostè o amb l'empresa que representa o per la qual actua ja que d’altra manera no podria atendre's correctament.

 • El tractament de dades personals es duu a terme en la nostra entitat. En la mesura en què la Llei el permeti, podrem transferir les seves dades a destinataris aliens a la Mútua. Aquests destinataris poden incloure proveïdors de serveis (que de conformitat amb els contractes adjudicats prestin serveis entre els quals es trobi el tractament de dades personals) i Organismes públics en la mesura en què estiguem obligats a comunicar-los a en virtut d'una obligació legal

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • En el cas de relacionar-se negocialmente amb nosaltres, de vostè mateix quan ens facilita les seves dades en la fase precontractual. En cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seva qualitat de representant d'empresa, en complimentar el formulari de sol·licitud d'associació.

  En cas de relacionar-se administrativament amb nosaltres en la seva qualitat d'empresari individual, de la Seguretat Social en donar-se vostè d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

  En el cas de persona de contacte d'empresa proveïdora, empresa mutualista, empresari individual, les seves dades ens els facilita l'empresa a què representa o per la qual actua. Si vostè és autoritzat RED d'empresa mutualista o autònom adherit a la Mútua, les seves dades ens els facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Candidats a llocs de treball

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • Dades d'identificació i contacte, característiques personals, dades acadèmiques i professionals, imatge, detalls de treball i dades de salut (dades psicològiques obtinguts de prova psicotècnica)

 • Com a finalitat principal, per a la gestió de processos de selecció de personal, avaluació d'aspectes personals (elaboració de perfil) i provisió de llocs de treball en què participi. Li informem que FREMAP farà un tractament automatitzat amb la informació que obtingui de la prova psicotècnica que se li faci (perfilat), si vostè presta el seu consentiment per a això, atès que FREMAP necessita obtenir informació que permeti decidir sobre la millor adequació i integració de la persona amb el lloc de treball que desenvolupi. En aquesta prova psicotècnica, s'avaluen competències professionals i factors de personalitat que han de veure amb aspectes professionals i/o de capacitació professional (test de mesurament d'aptituds).

  En cap cas, el resultat de la prova psicotècnica que es faci s'utilitzarà per si sola per descartar-li del procés de selecció en què se li hagi inclòs, sent únicament un dels diferents factors a considerar. Per a la seva selecció o excusa com a candidat, FREMAP tindrà en compte uns altres factors, com les entrevistes personals realitzades, l'experiència prèvia, l'avaluació del període de prova i el resultat dels exàmens que faci. Factors a partir dels quals FREMAP arribarà a la decisió de la seva selecció o excusa per a la vacant oferta (criteris de la decisió o lògica aplicada).

  La decisió sobre la seva selecció o excusa com a candidat serà adoptada pel personal encarregat del procés de selecció i mai no serà una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

  Addicionalment, per a la videovigilància i el control d'accés a les instal·lacions amb fins de seguretat.

 • Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades i mentre l'interessat no exerciti el seu dret de supressió

 • El tractament de les seves dades personals per a la gestió de processos de selecció de personal, i provisió de llocs de treball en què participi, és necessari per a l'aplicació de mesures precontractuais (article 6.1.b) Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades).

  En relació amb les categories especials de dades (salut), com són els obtinguts amb la prova psicotècnica que se li faci per a l'avaluació d'aspectes personals, el tractament de les seves dades està supeditat al seu consentiment, per la qual cosa aquestes dades només seran objecte de tractament si vostè presta expressament el seu consentiment per a això (article 9.1 a) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en relació amb l'article 22.4 de l'esmentat Reglament).

  Les dades personals recollides per a la videovigilància i el control d'accés a les instal·lacions, estan legitimats en interessos legítims de FREMAP, com és garantir la seguretat de les persones béns i instal·lacions (article 6.1. f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades): Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

 • Vostè té obligació de facilitar-nos les seves dades si vol participar en el procés de selecció per ocupar un posat vacant en l'entitat, ja que els mateixos resulten necessaris per a la gestió de la seva candidatura i desenvolupament del procés de selecció en què participi. Si vostè no facilita les seves dades, no podrem gestionar la seva participació en processos de selecció.

 • Les seves dades no seran cedits a tercers, llevat d'a les companyies de transport, agències de viatge i establiments hotelers, per a viatges que faci durant el desenvolupament dels processos de selecció en què participi i resulti necessari.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret a oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament. Té vostè la possibilitat expressar la seva opinió, impugnar la decisió i sol·licitar la intervenció d'una persona en el procés per revisar la decisió presa.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan lliura a FREMAP el seu currículum vitae, quan remet la seva candidatura a través de la pàgina web o posteriorment quan facilita les seves dades en l'entrevista de selecció, proves psicotècniques, dinàmiques de grup o exàmens que es facin i, de les empreses de treball o borses de treball en què estigui subscrit.

Treballadors externs i Estudiants en pràctiques

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • Dades d'identificació i contacte, característiques personals, dades acadèmiques i professionals, detalls de treball, imatge i dades econòmiques, financers i d'assegurances.

 • Les seves dades personals són tractats per a la gestió de les pràctiques que es facin o la gestió dels serveis que es prestin en l'entitat.

 • Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per atendre si escau, les responsabilitats que poguessin derivar d'aquesta finalitat i tractament de dades.

 • Estem legitimats per tractar les seves dades en resultar necessaris per a l'execució d'un contracte i el compliment d'obligacions legals (article 6.1 b) i c) Reglament 2016/679 General de Protecció de dades).

 • Vostè té obligació de facilitar-nos les seves dades per poder gestionar les pràctiques formatives o la prestació de serveis i acomplir la relació contractual o de col·laboració.

 • Les seves dades personals es comuniquen al centre educatiu a què vostè pertanyi o a l'empresa amb la qual vostè tingui relació laboral o mercantil.

  Així mateix, les seves dades podran ser comunicats a l'autoritat laboral quan ens els requereixin en compliment d'obligacions imposades a la Mútua.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • Si vostè és estudiant en pràctiques, les seves dades ens els facilita el centre educatiu a què pertanyi.

  Si vostè és un treballador extern que presta serveis a FREMAP, les seves dades ens els facilita l'empresa amb què vostè tingui una relació laboral o mercantil, proveïdora de serveis a FREMAP.

Òrgans de govern i participació

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • Les dades personals que seran tractats per a la gestió dels Òrgans de govern i participació són dades d'identificació (nom, cognoms, DNI/NIE), dades de contacte (domicili, telèfon i adreça de correu electrònic professionals) i dades professionals.

 • Les seves dades es tracten per a la gestió administrativa dels Òrgans de govern i administració de la Mútua.

 • Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació contra l'entitat, que es puguin presentar en un futur.

  En qualsevol cas, serà necessari conservar les dades durant el temps necessari perquè FREMAP pugui dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les Auditories de compte i compliment previstes en l'article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  Serà aplicable el que disposa el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de Col·laboració de les Mútues i en l'Article 1964 del Codi civil.

 • La nostra legitimació per tractar les seves dades es basa en el compliment d'obligacions legals atribuïdes a la Mútua, previst en l'article 6.1 c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

 • Vostè té obligació de facilitar les seves dades per ser necessaris per a la gestió administrativa dels Òrgans de govern i administració de la Mútua. En un altre cas, no podria tenir lloc la seva participació els Òrgans de govern i participació de la Mútua.

 • El tractament de dades personals també es duu a terme en la nostra entitat. En la mesura en què la Llei el permeti, podrem transferir les seves dades a destinataris aliens a la Mútua. Aquests destinataris poden incloure proveïdors de serveis (que de conformitat amb els contractes adjudicats prestin serveis entre els quals es trobi el tractament de dades personals) i Organismes públics en la mesura en què estiguem obligats a comunicar-los a causa en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • Les seves dades ens els facilita vostè mateix quan sol·licita formar part d'un Òrgan de govern i participació de la Mútua.

Activitats Institucionals, Jornades i Esdeveniments

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28220 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.eso mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • En el desenvolupament de la seva activitat, FREMAP organitza esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes en què es prenen i registren les dades d'identificació (nom/DNI/NIE), així com dades biomètriques (imatge i veu) dels participants, i l'empresa a què pertanyen o a què representen.

  Així mateix, pot procedir-se a la captura i enregistrament d'imatges i veu de les persones que participen en els indicats esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes.

 • Les dades recollides dels participants en esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes organitzades per FREMAP s'utilitzaran per al control dels participants en els mateixos i per donar a conèixer les activitats que desenvolupa FREMAP, a través de documentació institucional, aplicacions web i xarxes socials, així com, si escau, justificar el desenvolupament d'aquestes accions davant organismes oficials o tercers que hagin de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

 • Les dades personals dels participants en esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes que celebri la Mútua en el desenvolupament de la seva activitat es conservaran durant el temps necessari per a la seva difusió en documentació institucional, aplicacions web i xarxes socials i durant el termini de cinc anys a comptar de la seva terminació o mentre no prescriguin les accions que poguessin exercitar-se per exigir responsabilitat a la Mútua.

 • La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment, d'acord amb el que preveu l'article 6.1 a) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, per la qual cosa només es procedirà al tractament de les seves dades si expressament vostè ha manifestat que consent el mateix.

 • Vostè no té obligació de facilitar les seves dades. La participació en els esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes que organitzi FREMAP per donar a conèixer la seva activitat és voluntària.

  Si vostè no facilita les seves dades i consent expressament el tractament, no podrà participar en els esdeveniments, jornades, cursos, seminaris, webinar i entrevistes per evitar que pugui ser gravada la seva imatge o veu.

 • Les dades es difondran, si escau, a través de documentació institucional, aplicacions web i xarxes socials per la qual cosa es comunicaran a terceres persones interessades en les activitats de FREMAP, així com a aquells destinataris que hagin de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés:Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades:Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: : Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: : En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació:Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan s'inscriu, o participa en els nostres esdeveniments, jornades, cursos o seminaris, webinar i entrevistes.

Gestió de reclamacions

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • Si vostè presenta una queixa o reclamació, tractarem les seves dades d'identificació i contacte, nom, cognoms, DNI o passaport, adreça postal i electrònica, telèfon, firma i dades relacionades amb la queixa o reclamació que formula.

 • Les seves dades personals s'utilitzaran per atendre i gestionar adequadament la seva queixa o reclamació.

 • Si la seva queixa o reclamació està relacionada amb la nostra col·laboració amb l'acció protectora de la Seguretat Social els conservarem mentre li oferim assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la seva condició de beneficiari de l'acció protectora de la Seguretat Social i en qualsevol cas, durant els terminis de prescripció de les accions que poguessin derivar-se contra la Mútua.

 • Si vostè és beneficiari de la Seguretat Social i li atenem en els nostres centres assistencials o administratius, estem legitimats perquè ens el permet l'article 9.2.b) i f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit de la seguretat i protecció social i estem legitimats per tractar la resta de les seves dades perquè ens el permet l'article 6.1.c) d'aquest Reglament, en estar obligats a complir el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social.

 • Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades en presentar la seva queixa o reclamació perquè la seva negativa a facilitar-los impedeix que puguem tramitar la seva queixa o reclamació.

 • Al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social per al control el correcte funcionament de la nostra col·laboració amb aquests Organismes, en compliment de la normativa de Seguretat Social el Reial decret 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de Col·laboració de les Mútues amb la Seguretat Social i a més se cediran o comunicaran a aquells destinataris que hagin de rebre'ls en virtut d'obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials i formula la seva queixa o reclamació.

Gestió Telemàtica

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid).

  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • Les seves dades d'identificació (nom i cognoms, DNI/NIE/Passaport, signatura electrònica, número d'afiliació a la Seguretat Social), dades de contacte (adreça postal o electrònica i telèfon), característiques personals (data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat), dades professionals i detalls de treball.

 • Per a la gestió i control de les comunicacions rebudes, de les sol·licituds d'accés i ús d'aplicacions web propietat de FREMAP que es facin i per a la resolució d'incidències tècniques que puguin produir-se.

 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la seva comunicació o sol·licitud, o per resoldre la incidència advertida i, en qualsevol cas, durant el termini necessari per atendre els processos de reclamació que es poguessin presentar-se contra l'entitat.

 • Estem legitimats per tractar les seves dades personals perquè ens el permet l'article 6.1 c) i f) i article 9.2 a) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions en matèria de protecció de dades, concretament en l'àmbit de l'atenció dels drets dels interessats, d'acord amb el que preveu els articles 12 a 22 de l'esmentat Reglament i articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, el seu tractament és necessari per atendre interessos legítims mutus de les parts, com és l'interès de FREMAP de proporcionar un servei telemàtic ràpid i senzill a usuaris interessats i l'interès de l'Usuari de fer comunicacions ràpides i segures o accedir a serveis voluntaris i gratuïts proporcionats per FREMAP.

 • Vostè té obligació de facilitar les seves dades, ja que en un altre cas no podria atendre's la comunicació que ens dirigeixi ni la sol·licitud d'accés a les aplicacions propietat de FREMAP que faci, com tampoc no resoldre's les incidències tècniques produïdes.

 • No es comunicaran dades a tercers llevat d'en aquells casos en què sigui necessari per acomplir una obligació legal. Tampoc no es faran transferències internacionals de dades personals, llevat d'obligació legal.

  • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.
  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.
  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
  • Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir aquests drets, per escrit juntament amb còpia d'un document que acrediti la teva identitat, davant la Delegada de Protecció de dades dels quals dades de contacte hem incorporat en la qüestió sobre aquesta figura.

  A més, té dret:

  • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
  • A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Només es tractaran les dades que vostè mateix ens hagi facilitat en les comunicacions dirigides o en els formularis emplenats.

Seguretat i Videovigilància

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • Si vostè visita o accedeix als nostres centres administratius o assistencials i gravem la seva imatge o recollim les seves dades en la recepció o en el control d'accés, seran tractats la dada de la seva imatge, nom, cognoms, DNI i organització o empresa a què pertany.

 • Per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions mitjançant la videovigilància i el control de visites.

 • En el cas de captura i enregistrament de les seves imatges a través de videocàmeres, les dades s'eliminen un mes després de la seva captura mitjançant esborrament de la imatge, llevat d'enregistraments relacionats amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública, una investigació policial en curs o un procediment judicial o administratiu obert. Si a vostè li recullen les dades en la recepció o el control d'accés a les nostres instal·lacions, les dades s'eliminen en un mes des de la recollida.

 • La nostra legitimació per tractar les dades identificatives es basa en el nostre interès legítim previst en l'article 6.1.f) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades) de dur a terme el tractament d'imatges a través de cambres o videocàmeres i de controlar l'accés físic amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, ja que sobre aquest interès no preval els seus interessos o drets i llibertats fonamentals.

 • Vostè té l'obligació de facilitar-nos les seves dades perquè hem de protegir a les persones, béns i instal·lacions per la qual cosa la negativa a facilitar-los impedeix el seu accés als nostres centres per motius de seguretat.

 • A les Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals en cas de comissió d'infraccions penals o administratives en compliment de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, d'utilització de videocàmeres per forces i cossos de seguretat en llocs públics.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan es persona en els nostres centres administratius i assistencials és gravada la seva imatge o recollits les seves dades en la recepció o el control d'accés.

Drets de l'interessat

 • FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28222, Majadahonda (MADRID).
  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat.

  Si precisa contactar amb ella pot fer-ho en dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Àrea de Protecció de Dades”.

 • Les seves dades d'identificació (nom i cognoms) i contacte (adreça postal o electrònica i telèfon), així com les dades d'identificació i contacte de les persones que es relacionin en la sol·licitud d'exercici de drets que presenti.

 • Per atendre el dret de protecció de dades personals per vostè exercitat. D'acord amb això, es procedirà a registrar i tramitar la seva sol·licitud, fent les comunicacions que procedeixin segons la forma de contacte informada.

  Addicionalment, en cas necessari, les seves dades seran tractats per poder acreditar davant l'Autoritat de Control l'atenció del dret exercitat.

 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la seva sol·licitud i en qualsevol cas durant el termini necessari per atendre els processos de reclamació que es poguessin presentar-se contra l'entitat.

 • Estem legitimats per tractar les seves dades personals perquè ens el permet l'article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions en matèria de protecció de dades, concretament en l'àmbit de l'atenció dels drets dels interessats, d'acord amb el que preveu els articles 12 a 22 de l'esmentat Reglament i articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 • Vostè té obligació de facilitar les seves dades, ja que en un altre cas no podria atendre's el dret exercitat.

 • No es comunicaran dades a tercers llevat d'en aquells casos en què sigui necessari per acomplir una obligació legal. En aquest sentit les seves dades podran cedir-se a l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a l'Òrgan de Direcció i Tutela de la Mútua, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, als seus Òrgans dependents, a Jutjats i Tribunals a requeriment o en defensa de processos judicials o administratius, Forces i Cossos de Seguretat en cas infraccions civils, penals o administratives (article 6.1.c) i f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

  Tampoc no es faran transferències internacionals de dades personals, llevat d'obligació legal.

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir aquests drets, per escrit juntament amb còpia d'un document que acrediti la teva identitat, davant la Delegada de Protecció de dades dels quals dades de contacte hem incorporat en la qüestió sobre aquesta figura.

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix quan ens sol·licita per escrit l'exercici d'un dret de protecció de dades personals (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Gestió de Bretxes de seguretat

 • FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61, amb domicili social a la Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contacteu amb nosaltres per correu postal a la indicada direcció o per electrònic a la direcció derechos_arco@fremap.es.

  El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en dpd@fremap.es o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Delegada de Protecció de Dades”.

 • Les dades personals que seran tractats per a la gestió de la incidència de seguretat que es detecti seran dades d'identificació, nom, cognoms, DNI/NIE, dades de contacte, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic professionals i dades professionals o de treball com a lloc de treball o càrrec que ocupa en l'empresa.

 • Per gestionar les violacions de seguretat que es puguin produir en l'entitat.

 • Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per a la gestió de la incidència detectada i en qualsevol cas, durant els terminis de prescripció de les accions que poguessin derivar-se contra la Mútua.

 • Perquè el tractament és necessari per atendre obligacions legals de la Mútua (article 6.1.c) Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

 • Vostè té l'obligació de facilitar la informació que es requereixi per a la resolució de la incidència ja que d’altra manera no podria resoldre's adequadament i acomplir les obligacions legals imposades a la Mútua.

 • Les seves dades podran ser comunicats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en compliment d'obligacions legalment atribuïdes per la normativa de Protecció de Dades i, en cas que la incidència de seguretat hagués pogut comportar un alt risc per a drets i llibertats de tercers, la incidència i la informació relativa a la mateixa serà notificada als interessats.

  A les Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals en cas de comissió d'infraccions penals o administratives.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.

  Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.

  Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.

  Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

  Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.

  Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

  Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Per a l'exercici dels drets indicats serà necessària comunicació escrita dirigida a FREMAP, contenint:

  • dades d'identificació,
  • còpia del DNI o document vàlid d'identitat
  • petició en què es concreta la sol·licitud,
  • direcció a l'efecte de notificació,
  • data i signatura del sol·licitant.

  En cas d'exercici de drets per mitjà de representant, serà necessari que la sol·licitud s'acompanyi d'autorització expressa i còpia del DNI del representant i del representat.

  La comunicació podrà presentar-se en qualsevol dels nostres centres o hospitals o adreçar-se a FREMAP, per:

  • Correu postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Adreça electrònica: derechos_arco@fremap.es

  Així mateix, també podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, per:

  A més, té dret a:

  A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.

  A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • De vostè mateix, de la seva empresa o entitat per a què treballi o amb què col·labori i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Canal de Comunicació i Denúncia

 • FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28222, Majadahonda (MADRID).

  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella pot fer-ho en dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Àrea de Protecció de Dades”.

 • Les seves dades d'identificació (nom i cognoms) i contacte (adreça postal o electrònica i telèfon), així com les dades d'identificació i contacte de les persones que es relacionin en la denúncia i els detalls de treball que s'esmentin.

 • Per gestionar les denúncies rebudes dels possibles riscos o incompliments del Catàleg de Conductes Prohibides de FREMAP, en el marc del Pla de Prevenció d'Imputacions Delictives implementat per FREMAP. D'acord amb això, les seves dades es tractaran per tramitar les comunicacions i denúncies que es rebin en el Canal de Comunicació i Denúncia i aperturar si escau, el corresponent expedient d'investigació.

 • Les dades es conservaran en el sistema de Canal de Comunicació i Denúncia únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets denunciats. En qualsevol cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades es procedirà a la seva supressió del sistema de Canal de Comunicació i Denúncia. Si fora necessari la seva conservació per continuar amb la investigació o per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es Pàgina 2 de 3 poguessin presentar contra l'entitat, es tractaran en un entorn diferent pel Comitè de Compliment Normatiu, òrgan a què competeix la investigació.

 • Estem legitimats per tractar les seves dades personals perquè ens el permet l'article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'obligacions en l'àmbit de la prevenció penal, d'acord amb el que preveu l'art. 31 bis de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, després de reforma operada per L'1/2015.

 • El coneixement de les seves dades personals facilita la investigació dels fets denunciats, no obstant això vostè no té obligació de facilitar les seves dades.

 • No es comunicaran dades a tercers llevat d'en aquells casos en què sigui necessari per acomplir una obligació legal. En aquest sentit les seves dades podran cedir-se a l'Òrgan de Direcció i Tutela de la Mútua, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, als seus Òrgans dependents, a Jutjats i Tribunals a requeriment o en defensa de processos judicials o administratius i a Forces i Cossos de Seguretat en cas infraccions civils, penals o administratives (article 6.1.c) i f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades.

  Tampoc no es faran transferències internacionals de dades personals, llevat d'obligació legal.

  • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.
  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.
  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
  • Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir aquests drets, per escrit juntament amb còpia d'un document que acrediti la teva identitat, davant la Delegada de Protecció de dades dels quals dades de contacte hem incorporat en la qüestió sobre aquesta figura.

  A més, té dret:

  • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
  • A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • De vostè mateix quan ens els comunica en remetre la denúncia. També poden procedir de la denúncia formulada per tercers quan se li esmenti expressament.

Prevenció i Control SARS-CoV-2

 • FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28222, Majadahonda (MADRID).

  La Delegada de Protecció de Dades és la persona encarregada de salvaguardar la seva privacitat en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ella pot fer-ho en dpd@fremap.es, o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Àrea de Protecció de Dades”.

 • Les seves dades d'identificació (nom i cognoms) i les seves dades de salut (temperatura corporal, malalties o trastorns que puguin ser símptomes d'infecció per SARS-CoV-2 i resultats serològics o de proves que se li prescriguin o aportació i permetin determinar si s'ha contret la malaltia i s'està en període de contagiositat).

 • Per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2, d'acord amb les recomanacions de les Autoritats Sanitàries; Protecció de la salut de les persones que desenvolupin les seves funcions o prestin serveis al centre; I compliment d'obligacions de Prevenció de Riscos Laborals.

 • Les dades recollides es registraran en la Història clínica i es conservaran de manera indefinida en la mateixa, tenint en compte la finalitat assistencial de la Història.

 • Estem legitimats per tractar les seves dades personals perquè ens el permet l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals, en ser necessari el seu tractament per al compliment d'interessos generals de salut pública, en relació amb l'article 9.2 h) de l'esmentat Reglament.

  En cas que vostè presti serveis en la Mútua, el tractament és necessari per al compliment d'obligacions relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors, estant legitimat el tractament de les seves dades en els articles 6.1 c) i 9.2 b) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals.

 • El coneixement del seu estat de salut és necessari per adoptar les mesures oportunes de prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2, per la qual cosa vostè ha de facilitar la informació que permeti conèixer la seva situació clínica, col·laborant a la prevenció i control de la pandèmia.

 • No es comunicaran dades a tercers llevat d'en aquells casos en què sigui necessari per acomplir una obligació legal. En aquest sentit les seves dades podran cedir-se als Serveis Públics de Salut i a les Autoritats sanitàries i Serveis amb responsabilitats en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

  No es faran transferències internacionals de dades personals, llevat d'obligació legal.

  • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si a FREMAP, MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL Núm. 61 estem tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.
  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.
  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en un interès públic o en un interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.
  • Dret de limitació del tractament: Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir aquests drets, per escrit juntament amb còpia d'un document que acrediti la teva identitat, davant la Delegada de Protecció de dades dels quals dades de contacte hem incorporat en la qüestió sobre aquesta figura.

  A més, té dret:

  • A revocar el consentiment prestat: En cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, té dret a revocar-ho.
  • A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • De vostè mateix quan ens els comunica telefònicament o en personar-se en un centre de FREMAP.

Vacunació COVID-19

 • El Responsable del Tractament de les seves dades és el Ministeri de Sanitat (www.mscbs.go.es). FREMAP Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 61, amb domicili social a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28222, Majadahonda (MADRID), tractarà les seves dades com a Encarregat de Tractament.

  Si desitja contactar amb la Delegada de Protecció de Dades de FREMAP pot fer-ho a través de la bústia dpd@fremap.es,o mitjançant carta remesa a la direcció anterior, incloent la referència “Àrea de Protecció de Dades”.

 • Les seves dades d'identificació (nom, cognoms i DNI), dades de contacte (adreça postal o electrònica i telèfon), així com les dades de salut (acte i data de vacunació i possibles reaccions adverses després de l'acte de vacunació).

 • Les seves dades seran tractats a compte del Responsable (Ministeri de Sanitat) per poder injectar-li el fàrmac contra la COVID-19, col·laborant amb els Serveis Públics de Salut en la campanya de vacunació contra el Coronavirus a Espanya. D'acord amb això, les seves dades es tractaran per verificar que vostè és un treballador d'empresa associada a la Mútua o un treballador autònom adherit i poder fer l'acte de vacunació, així com el seguiment de possibles reaccions adverses, registrant aquestes circumstàncies per a la seva posterior comunicació a les Autoritats Sanitàries competents.

 • Les seves dades es conservaran durant el temps imprescindible per dur a terme l'assistència sanitària encomanada a la Mútua per les Autoritats Sanitàries, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Estem legitimats per tractar les seves dades personals per resultar necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic essencial, en l'àmbit de la Salut Pública (article 6.1 c) i article 9.2 g) del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades Personals), tenint en compte la situació de pandèmia travessada, i ser l'objectiu general de la Vacunació COVID-19 a Espanya reduir la morbiditat i la mortalitat causada per aquesta malaltia, protegint als grups més vulnerables mitjançant la Vacunació davant COVID-19.

 • La vacunació és voluntària, vostè no té obligació de facilitar les seves dades. Si vostè no facilita les seves dades no podem verificar si pertany al col·lectiu protegit per FREMAP i procedir a fer l'acte de la vacunació contra la COVID-19.

 • Les seves dades es comunicaran a les Conselleries de Salut Autonòmiques, dependents del Ministeri de Sanitat, registrant en el sistema informàtic habilitat per les Conselleries la informació relativa a l'acte de la vacunació i, si escau, a reaccions adverses greus que vostè comuniqui. No es faran altres comunicacions de dades personals, com tampoc transferències internacionals, llevat d'obligació legal.

 • Els drets de Protecció de Dades han d'exercir-se davant el davant el Responsable del Tractament, que és el Ministeri de Sanitat, òrgan competent per recollir les dades fins a la finalització de la crisi sanitària. Pot adreçar-se al Ministeri de Sanitat per exercir els següents drets:

  • Dret d'accés: Dret a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant dades personals que li concerneixen o no i, en aquest cas, a accedir als mateixos.
  • Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les seves dades en cas que siguin inexactes.
  • Dret de supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin esborraments o suprimits per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoca el seu consentiment o s'oposa a què es tractin o quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal.
  • Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment per motius relacionats amb la seva situació particular, a què dades personals que li concerneixin siguin objecte de tractament.
  • Dret de limitació del tractament:Dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades, si impugna la seva exactitud, si el tractament és il·lícit, si ja no fossin necessaris les dades personals per a les fins del tractament o si ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades.
  • Dret de portabilitat de les dades: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Dret oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, quan aquesta decisió pugui afectar-li jurídica o significativament.

  Pot exercir aquests drets, emplenat el formulari que el Ministeri de Sanitat té publicat a seu pàgina Web

  O, bé pot sol·licitar-ho presencialment, a través d'oficines d'atenció presencial del Ministeri de Sanitat

  A més, té dret:

  • A presentar una reclamació: Pot acudir en qualsevol cas davant el Delegat de Protecció de Dades, a més té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • De vostè mateix, en facilitar-nos en els nostres centres, a més es recullen dades de l'empresa ocupadora associada a FREMAP o assessoria que presti serveis a l'empresa del treballador o autònom adherit, i del TGSS i altres Organismes de Seguretat Social, quan subministren a la Mútua les dades personals necessàries per al compliment de les obligacions legals atribuïdes.

Canal de Prevenció

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'abrir´ en una nova finestra d'Adobe.