Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Prevenció Penal

A l'excel·lència per la integritat

El Pla de Prevenció d'Imputacions Delictives de FREMAP, aprovat en Junta Directiva amb data de 12 de novembre de 2014, estableix els protocols i procediments que determinen el degut control per part de la Mútua d'aquelles situacions de riscos que podrien comportar l'incompliment dels estàndards ètics de l'Entitat o la comissió d'il·lícits penals.

FREMAP ha desenvolupat un conjunt de polítiques corporatives que regeixen la seva actuació diària i que desenvolupen les normes essencials de compliment, basades en el principi de “tolerància zero” cap a la comissió d'actes il·lícits.

Canal De Comunicació i Denúncia.

Qualsevol empleat de FREMAP o tercer interessat* que tingui coneixement o sospita fundada d'un incompliment del Catàleg de Conductes Prohibides per part d'un empleat o proveïdor de FREMAP,  podrà informar del mateix a través del Canal de Comunicació i Denúncia en l'adreça electrònica: denunciaspenales@fremap.es o en l'adreça postal, Comitè de Compliment Normatiu de FREMAP, Carretera de Pozuelo núm. 61, C.P: 28222, Majadahonda, Madrid.

Aquest canal és tant una via de denúncia de l'incompliment o sospita d'incompliment de les normes recollides en el Catàleg de Conductes Prohibides, com un mitjà per a la resolució dels dubtes que pugui plantejar l'aplicació del mateix.

En qualsevol cas, aquest canal no és el curs adequat per plantejar reclamacions, queixes o recursos, contra les resolucions de la Mútua en matèria de prestacions de la Seguretat Social, els quals hauran de presentar-se seguint les condicions i els cursos establerts en la normativa vigent.

Normes d'ús del canal:

 • Identificat/Anònim: Vostè podrà identificar-se o fer una denúncia de caràcter anònim, en aquest cas, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic (per exemple, creada per vostè per a aquesta fi) o correu ordinari on puguem remetre el justificant de recepció de la denúncia.
 • Faciliti una descripció dels fets el més detallada possible, incloent els noms de les persones implicades en ells així com el nom de terceres persones que puguin també tenir coneixement dels mateixos. Per al cas de denúncies anònimes, els fets que es comuniquin hauran de gaudir de la suficient exhaustivitat com per a permetre dur a terme una investigació diligent dels mateixos.
 • Descrigui com van arribar al seu coneixement els fets denunciats.
 • Identifiqui la data/dates en què han succeït o estan succeint els fets denunciats.
 • Identifiqui el lloc/llocs en què han succeït o estan succeint els fets denunciats.
 • Aportació qualsevol documentació addicional que pugui ser d'ajuda en la investigació.
 • Per acomplir la vigent normativa de protecció de dades personals, en cas que vostè comuniqui a FREMAP fets comesos per tercers que no siguin persones treballadores de FREMAP o de proveïdors de la Mútua amb relació al seu vincle amb aquesta, els mateixos no seran registrats . Per això, si escau a comunicar a FREMAP dades personals de tals tercers, pel present queda informat de l'\nobligació que li correspon de facilitar a l'afectat la informació relativa a la finalitat de la comunicació i a la legitimació que la justifiqui, identificant a FREMAP Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social com a destinatari de la comunicació.

  Les dades personals facilitades hauran de ser adequats, pertinents i no excessius, de conformitat amb l'exigit pel Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, sent vostè responsable de l'exactitud de les dades personals que comuniqui i que els mateixos estiguin degudament actualitzats, quedant exonerada FREMAP de l'obligació d'informar als afectats, de conformitat amb el que preveu l'article 14.5 a) de l'esmentat Reglament.

  Així mateix, s'informa, de l'exempció de FREMAP del deure d'informació prevista en l'art.14.1 del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, en aquells casos en què les dades personals recepcionats per la Mútua s'utilitzin amb fins estadístiques i per les circumstàncies concurrents, la comunicació a cadascun dels afectats de la informació relativa al tractament resulti impossible o suposeu un esforç desproporcionat, a l'empara de l'article 14.5 b) de l'esmentat Reglament.​

*Tercer interessat : Qualsevol proveïdor, licitador o empresa contractada per un proveïdor de FREMAP.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitades seran tractats, en qualitat de Responsable del tractament, per FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL, NÚM. 61, amb domicili a Carretera de Pozuelo NÚM. 61, 28.222 Majadahonda –MADRID.

La finalitat de la recollida i tractament de les seves dades és tramitar les comunicacions i denúncies rebudes, així com obrir un expedient d'investigació en els casos en què procedeixi, estant basat el tractament en el compliment d'una obligació legal atribuïda al Responsable del tractament (article 6.1 c) RGPD).

No es faran cessions ni transferències internacionals de dades a tercers, llevat d'imperatiu legal. Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguin presentar contra l'entitat.

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, notificant-ho per escrit a l'adreça indicada amb anterioritat o a la següent adreça de correu electrònic: derechos_arco@fremap.es. Pot accedir a informació addicional sobre el tractament de les seves dades en www.fremap.és . Igualment se li informa del seu dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.és ).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​