Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Prestacions Especials

Què són les Prestacions Especials?

Són ajudes econòmiques de caràcter graciable, en consideració a estats i situacions de necessitat, que es presenten com a conseqüència d'accident de treball i malaltia professional.

Es financen a través del pressupost aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i amb càrrec a la Reserva d'Assistència Social generat per la Mútua.

Qui poden sol·licitar aquesta ajuda econòmica?

Podran ser subjectes beneficiaris de les prestacions especials:

 • La persona treballadora, pels danys soferts com a conseqüència d'un accident de treball o d'una malaltia professional.
 • El cònjuge o la parella de fet del treballador fins i tot en els casos en què no tingui drets successoris del treballador mort i els fills del treballador accidentat. En ambdós supòsits, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
 • En defecte dels anteriors: els nets; i, a falta d'ells, els pares. En ambdós supòsits, hauran de constituir una unitat de convivència amb el treballador.
 • Podrà ser beneficiari de la prestació d'auxili per defunció qualsevol familiar, cònjuge o parella de fet que tingui la condició de drethavent i hagi fet front a les despeses del decés.

Quin tipus de prestacions es poden sol·licitar?

 • 1 REHABILITACIÓ I RECUPERACIÓ
  • 1.1 Ajuda per costejar l'ingrés en un centre sociosanitari o residencial
  • 1.2 Ajuda per costejar les despeses vinculades a l'ingrés d'un treballador en un centre hospitalari
  • 1.3 Ajuda per a pròtesi i ajudes tècniques no reglades
  • 1.4 Ajuda per a tractaments mèdics o teràpies no reglades
 • 2 REORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ADAPTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
  • 2.1 Cursos per a la formació professional i inserció sociolaboral
  • 2.2 Adaptació del local on el treballador autònom desenvolupa la seva activitat
 • 3 AJUDA PER A L'ADAPTACIÓ DELS MITJANS ESSENCIALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS BÀSIQUES DE LA VIDA DIÀRIA
  • 3.1 Ajuda per a l'eliminació de barreres en l'habitatge habitual
  • 3.2 Ajuda per a adquisició d'habitatge habitual adaptat
  • 3.3 Ajuda per a l'adaptació de vehicle
  • 3.4 Suport domiciliari per al desenvolupament de les Activitats bàsiques de la vida diària
  • 3.5 Ajuda per a l'accés a les noves Tecnologia, informació i comunicació
 • 4 ALTRES PRESTACIONS
  • 4.1 Complement auxili per defunció
  • 4.2 Ajuda per a la formació en l'atenció de persones en situació de Gran invalidesa
  • 4.3 Ajuda per al manteniment de la possessió o gaudeixi de l'habitatge habitual

Com obtenir aquestes ajudes?

Haurà de presentar-se la sol·licitud a la Comissió de Prestacions Especials. Aquesta Comissió està formada per cinc representants dels empresaris associats a FREMAP i cinc representants dels treballadors de les Empreses associades a FREMAP, designats per les Centrals Sindicals. La Comissió valorarà cada sol·licitud que es presenti i emetran una resolució.

Totes les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Comissió de Prestacions Especials de FREMAP al domicili de l'Entitat:

Carretera de Pozuelo, 61
28222 Majadahonda (Madrid)

​​​​​​​​​​​​​