Prestacions Especials

Contingut de la pàgina

Què són les Prestacions Especials?

Són ajudes econòmiques de caràcter graciable, en consideració a estats i situacions de necessitat, que es presenten com a conseqüència d'accident de treball i malaltia professional, quan tinguin coberta aquesta contingència voluntària.

Es financen a través del pressupost aprovat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i amb càrrec a la Reserva d'Assistència Social generat per la Mútua.

Qui poden sol·licitar aquesta ajuda econòmica?

Tots aquells treballadors de les nostres empreses mutualistes, o treballadors per compte propi, que hagin patit un Accident de Treball o Malaltia Professional què com conseqüència d'aquest succés pateixen una situació de necessitat econòmica per minva dels ingressos o despeses especials no coberts per la Seguretat Social.

En cas de defunció, podran sol·licitar-ho els familiars a càrrec seu.

També podran presentar la sol·licitud:

 • Els Treballadors Socials de FREMAP.
 • Els Treballadors Socials de les Empreses mutualistes a què pertanyi el treballador accidentat o que pateixin una Malaltia Professional.
 • Els representants dels treballadors de l'Empresa mutualista a què pertanyi l'accidentat o afectat per una Malaltia Professional.
 • La pròpia empresa associada a FREMAP.

Quin tipus de prestacions es poden sol·licitar?

 • AUTOOCUPACIÓ
  • Ajudes per a adquisició de maquinària
  • Ajudes per a la posada en marxa del negoci
 • AUTÒNOMS
  • Ajuda econòmica per a treballadors autònoms de baixa per accident de treball o malaltia professional
 • AJUDES TÈCNIQUES
  • Productes de Suport per facilitar autonomia i mobilització
 • ESTATS DE NECESSITAT*
  • Ajudes a treballadors en situació d'Incapacitat Temporal i Permanent que presenten situacions de necessitat
  • Ajudes a pensionistes amb tractament mèdic
  • Ajudes a pacients de baixa mèdica sense dret a prestació
  • Ajudes per compensar pèrdues d'ingressos per atenció de familiar accidentat

  *Sempre que compleixin els requisits exigits per la Comissió de Prestacions Especials

 • MORT
  • Despeses sepeli
  • Ajudes per situació carencial a orfes.
  • Atenció psicològica i social especialitzada a familiars
  • Ajudes de formació a orfes i familiars dret habientes
 • FORMACIÓ AL CENTRE DE READAPTACION PROFESSIONAL DE MAJADAHONDA
  • Beques de Formació
  • Residència
  • Desplaçaments
  • Cursos de Readaptació Professional
  • Cursos d'Orientació Laboral
  • Pràctiques Laborals
 • FORMACIÓ EXTERNA
  • Cursos homologats per l'Administració de l'Estat o per la Comunitat Autònoma
  • Cursos privats en especialitats
 • DESPESES EXTRAORDINÀRIES PER HOSPITALITZACIÓ O TRACTAMENT
  • Dietes manutenció i desplaçaments acompanyant/cuidador
  • Ajudes a domicili
  • Estances temporals de Grans Invàlids
 • PROTESI
  • Pròtesi Oftalmològiques
  • Reposició d'Ulleres
  • Pròtesi Dentals
  • Pròtesi Auditives/Audiòfons
  • Altres pròtesi no cobertes per la Seguretat Social
 • HABITATGES PER A BENEFICIARIS AMB INCAPACITAT
  • Adaptació d'Habitatge
  • Adquisició d'Habitatge
  • Lloguer habitatge
 • DIVERSOS
  • Atenció infància
  • Ajuda Adquisició/Adaptació Equips PC
  • Formació de cuidadors

Com obtenir aquestes ajudes?

Haurà d'adreçar-se a la Treballadora Social de l'oficina de FREMAP més propera al seu domicili.

La Treballadora Social presentarà la seva sol·licitud a la Comissió de Prestacions Especials. Aquesta Comissió està formada per cinc representants dels empresaris associats a FREMAP i cinc representants dels treballadors de les Empreses associades a FREMAP, designats per les Centrals Sindicals. La Comissió valorarà cada sol·licitud que es presenti i emetran una resolució.