Article 6 Reial Decret llei 2/2021, de 26 de gener (Pàg. 7928 BOE)

Article 6. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 d'aquest reial decret llei o a la prestació de cessament d'activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.