Article 13.2 Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre

Prestació extraordinària de cessament d'activitat (…) i per a aquells treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en la disposició addicional quarta d'aquest reial decret llei o a la prestació de cessament d'activitat regulada en els articles 327 i següents de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

(…) A partir de l'1 d'octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària en els termes que es defineixen a continuació aquells treballadors autònoms que reuneixen els requisits establerts en aquest apartat.