Prestacions econòmiques de cessament d'activitat a favor de treballadors autònoms

Aquesta informació ja està actualitzada de conformitat amb les noves prestacions previstes en els Reials Decrets llei 2/2021, de 26 de gener i 3/2021, de 2 de febrero​.

Per fer front a les greus conseqüències econòmiques de la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19, s'han multiplicat en el nostre ordenament jurídic les prestacions de Seguretat Social que es posen a disposició dels treballadors autònoms, relacionades amb el cessament de la seva activitat per compte propi o amb la reducció dels ingressos derivats de la mateixa, totes elles gestionades per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Amb l’objecte de facilitar la informació i l'accés sobre aquella d'aquestes prestacions econòmiques que s'ajusti a la seva concreta situació, a continuació, li presentem una sèrie de preguntes de les quals respostes li conduiran en la consulta d'informació i en la formulació de la corresponent sol·licitud.

Li recordem la rellevància de triar correctament el tipus de prestació, ja que les diferents modalitats existents tenen terminis i requisits diferents, per la qual cosa, de formular la sol·licitud errònia, això podria suposar no poder accedir, ni a la sol·licitada ni a què en realitat li pogués correspondre, o fer-ho amb demora i descompte de part del seu import.

Si us plau, contesti a les següents preguntes:

S'ha vist obligat a suspendre temporalment la seva activitat en compliment d'una resolució de l'autoritat competent en què s'hagi decidit el tancament o la prohibició (no una mera restricció, per exemple, en l'horari o aforament del negoci) de di​cha activitat per compte propi per evitar la propagació del virus COVID-19?

SI
NO

L'obligació de suspendre la seva activitat és de data anterior a l'1 de febrer de 2021?

SI
NO

Es tracta de supòsits en què es produeix la suspensió temporal de l'activitat com a conseqüència del compliment d'una resolució de l'autoritat competent (nacional, autonòmica, provincial, municipal, etc.), emesa específicament per evitar la propagació del virus COVID-19, i per la qual es decideix el tancament o prohibició de l'activitat realitzada per compte propi.

Pot sol·licitar una prestació econòmica equivalent al 50% de la base mínima de cotització que correspongui per a aquesta activitat, quantia que podrà incrementar-se en un 20% si és membre de família nombrosa (i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva pròpia activitat suspesa) o disminuir-se del 50 al 40%, si es conviu amb beneficiaris d'aquesta mateixa prestació, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat.

La prestació podrà percebre's des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament o prohibició de l'activitat per compte propi per l'autoritat competent, fins a l'últim dia del mes en què s'aixequi la seva aplicació, sempre que la prestació se sol·liciti durant els quinze dies següents a l'entrada en vigor de la resolució de tancament o prohibició o, de formular-se fora d'aquest termini, des del dia de la sol·licitud.

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial, quedant exonerat de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent a què s'aixequi aquesta mesura.

En aquesta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per accedir a aquesta prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

I, des d'aquest Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació, sent imprescindible per a això que indiqui concretament en la seva sol·licitud la resolució administrativa (autoritat competent i data de la resolució) per la qual s'hagi decidit el tancament o la prohibició de l'activitat per compte propi i la data i el butlletí oficial en què es va publicar; o, si no, haurà d'adjuntar còpia d'aquesta resolució.

D'acord amb l'informe de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, d'11 de novembre de 2020, en relació amb la prohibició de l'activitat d'hostaleria i restauració que, per tal de mitigar la propagació del virus COVID-19, s'està decidint mitjançant resolució de les autoritats competents en alguns territoris, “(…) Els treballadors autònoms que haguessin optat per la no realització del servei d'entrega a domicili o recollida en l'establiment o en vehicle des del moment en què se'n va recordar per la comunitat autònoma l'adopció de les mesures de contenció, podran accedir, sempre que compleixin els requisits establerts en article 13 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre a la prestació extraordinària que en ell es té en compte, sent suficient per a això que, en aplicació del que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, complimentin i subscriguin davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social declaració responsable sobre aquesta suspensió temporal total de la seva activitat per compte propi, en què, a més, es comprometin a aportar davant l'Entitat Col·laboradora qualssevol documents que se li requereixin al moment oportú per acreditar la concurrència de la situació protegida per aquesta prestació (…)” Per preveure aquests supòsits, en la declaració responsable que inclou el formulari indicat en el paràgraf anterior, s'incorpora la manifestació expressa de l'autònom dedicat a l'hostaleria i restauració que, durant la suspensió temporal de la seva activitat, no desenvolupa entrega a domicili ni posada a disposició dels seus productes.

Torna

Es tracta de supòsits en què es produeix la suspensió temporal de l'activitat com a conseqüència del compliment d'una resolució de l'autoritat competent (nacional, autonòmica, provincial, municipal, etc.), emesa específicament per evitar la propagació del virus COVID-19, i per la qual es decideix el tancament o prohibició de l'activitat realitzada per compte propi.

Pot sol·licitar una prestació econòmica equivalent al 50% de la base mínima de cotització que correspongui per a aquesta activitat, quantia que podrà incrementar-se en un 20% si és membre de família nombrosa (i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva pròpia activitat suspesa) o disminuir-se del 50 al 40%, si es conviu amb beneficiaris d'aquesta mateixa prestació, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat.

La prestació podrà percebre's des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament o prohibició de l'activitat per compte propi per l'autoritat competent, fins a l'últim dia del mes en què s'aixequi la seva aplicació, sempre que la prestació se sol·liciti durant els vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de la resolució de tancament o prohibició o, de formular-se fora d'aquest termini, des del dia de la sol·licitud.

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial, quedant exonerat de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat fins a l'últim dia del mes següent a què s'aixequi aquesta mesura.

En aquesta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per accedir a aquesta prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

I, des d'aquest Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació, sent imprescindible per a això que indiqui concretament en la seva sol·licitud la resolució administrativa (autoritat competent i data de la resolució) per la qual s'hagi decidit el tancament o la prohibició de l'activitat per compte propi i la data i el butlletí oficial en què es va publicar; o, si no, haurà d'adjuntar còpia d'aquesta resolució.

D'acord amb l'informe de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, d'11 de novembre de 2020, en relació amb la prohibició de l'activitat d'hostaleria i restauració que, per tal de mitigar la propagació del virus COVID-19, s'està decidint mitjançant resolució de les autoritats competents en alguns territoris, “(…) Els treballadors autònoms que haguessin optat per la no realització del servei d'entrega a domicili o recollida en l'establiment o en vehicle des del moment en què se'n va recordar per la comunitat autònoma l'adopció de les mesures de contenció, podran accedir, sempre que compleixin els requisits establerts en article 13 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre a la prestació extraordinària que en ell es té en compte, sent suficient per a això que, en aplicació del que preveu l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, complimentin i subscriguin davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social declaració responsable sobre aquesta suspensió temporal total de la seva activitat per compte propi, en què, a més, es comprometin a aportar davant l'Entitat Col·laboradora qualssevol documents que se li requereixin al moment oportú per acreditar la concurrència de la situació protegida per aquesta prestació (…)” Per preveure aquests supòsits, en la declaració responsable que inclou el formulari indicat en el paràgraf anterior, s'incorpora la manifestació expressa de l'autònom dedicat a l'hostaleria i restauració que, durant la suspensió temporal de la seva activitat, no desenvolupa entrega a domicili ni posada a disposició dels seus productes.

Torna

Té vostè la consideració de treballador autònom de temporada?

SI
NO

Pot sol·licitar una prestació dirigida als autònoms que només romanen d'alta en el règim especial durant determinats períodes durant cada any, i que han resultat afectats en la seva activitat per compte propi per la crisi sanitària COVID-19.

La prestació econòmica és equivalent al 70% de la base mínima de la cotització corresponent a l'activitat, que es percebrà durant un màxim de quatre mesos, sempre que se sol·liciti, com a límit, el 21 de febrer de 2021.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent en situació d'alta o assimilada a l'alta en el règim especial.

Fins al 31 de maig de 2021, és possible sol·licitar la prestació, dels quals requisits d'accés podrà consultar en aquesta Normativa, mitjançant el següent Formulari de sol·licitud. La prestació podrà començar a percebre's des del dia 1 de febrer de 2021, si formula la sol·licitud fins al 21 de febrer o, en cas contrari, des de l'endemà de la sol·licitud.

Torna

Compte en la seva cotització al Règim Especial amb la cobertura de cessament d'activitat i ha cotitzat a aquests efectes el temps suficient per percebre la prestació ordinària? Tingui en compte el següent quadre, on podrà comprovar a quin període de prestació podria tenir dret, però havent de restar els períodes que hagi pogut percebre prèviament.

SI
NO

Estima que els seus ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi durant el primer semestre de 2021 seran inferiors als haguts durant el primer trimestre de 2020 i que, a més, aquells no seran superiors a 6.650 euros?

SI
NO

El lamentem, però, de conformitat amb la seva resposta a les qüestions formulades, no compleix els requisits per accedir a cap de les prestacions per cessament d'activitat gestionades per FREMAP.

Per a més informació, pot consultar amb aquesta mútua

Gràcies.

Torna

Estima que pot experimentar la seva activitat per compte propi una reducció dels ingressos comptables fiscalment durant el primer semestre de 2021 de més d'un 50%, en relació amb els haguts durant el segon semestre de 2019, i que, també, no obtindrà durant el primer semestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros?

SI
NO

Estima que els seus ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi durant el primer semestre de 2021 seran inferiors als haguts durant el primer trimestre de 2020 i que, a més, aquells no seran superiors a 6.650 euros?

SI
NO

El lamentem, però, de conformitat amb la seva resposta a les qüestions formulades, no compleix els requisits per accedir a cap de les prestacions per cessament d'activitat gestionades per FREMAP.

Per a més informació, pot consultar amb aquesta mútua

Gràcies.

Torna

Ha causat baixa en el règim especial com a treballador per compte propi o autònom i vol sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat?

SI
NO

El lamentem, però, de conformitat amb la seva resposta a les qüestions formulades, no compleix els requisits per accedir a cap de les prestacions per cessament d'activitat gestionades per FREMAP.

Per a més informació, pot consultar amb aquesta mútua

Gràcies.

Torna

Ha causat baixa en el règim especial com a treballador per compte propi o autònom i vol sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat?

SI
NO

La normativa té en compte una prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquells autònoms que no puguin accedir a la prestació ordinària de cessament d'activitat ni a la prestació compatible amb l'activitat per compte propi, sempre que s'acrediti que els ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi durant el primer semestre de 2021 siguin inferiors als haguts durant el primer trimestre de 2020 i que, a més, aquells no superin els 6.650 euros.

Aquesta prestació pot percebre's des de l'1 de febrer de 2021, sempre que se sol·liciti, com a límit, el 21 de febrer de 2021, o des del primer dia del mes següent a la sol·licitud, si es fa amb posterioritat a aquesta data. La prestació podrà estendre's, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.

La quantia de la prestació serà el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentesc per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent, quedant exonerat de l'obligació de cotitzar i entenent-se el període com cotitzat. Si, avui dia, no estigués cotitzant per cessament d'activitat, vindrà obligat a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació.

En aquesta Normativa podrà consultar tot el relatiu amb aquesta prestació.

I, amb aquest Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació.

Torna

Ha causat baixa en el règim especial com a treballador per compte propi o autònom i vol sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat?

SI
NO

Pot sol·licitar la prestació per cessament d'activitat compatible amb l'activitat des de l'1 de febrer de 2021, que podrà estendre's com a màxim fins al 31 de maig de 2021.

Per tenir dret a la prestació haurà d'acreditar durant el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos comptables fiscalment de l'activitat per compte propi de més del 50% dels haguts durant el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros

Si sol·licita la prestació, com a límit, fins al 21 de febrer de 2021, la podrà percebre des de l'1 de febrer de 2021; en cas contrari, se li abonarà des de l'endemà a la sol·licitud.

Percebrà una prestació equivalent al 70% de la mitjana de les bases de cotització dels últims dotze mesos, amb l'aplicació dels límits màxim i mínim que correspongui de conformitat amb la seva situació familiar o, si escau, el 70% de la base mínima de cotització corresponent a la seva activitat. Així mateix, se li abonarà l'import de la cotització per contingències comunes.

En aquesta Normativa podrà consultar els requisits que ha de complir per accedir a aquesta pròrroga de la prestació, així com el procediment corresponent de reconeixement i abonament de la mateixa, tal com literalment es recullen en la norma aplicable.

I, des d'aquest Formulari de sol·licitud podrà sol·licitar a FREMAP el reconeixement i pagament de la prestació.

Torna