COVID-19: Prestació extraordinària per cessament d'activitat

Contingut de la pàgina

Requisits i accions per sol·licitar la Prestació extraordinària per cessament d'activitat dels autònoms afectats per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Requisits per accedir a aquesta prestació extraordinària

 1. Haver suspès l'activitat l'autònom com a conseqüència directa de la declaració de l'estat d'alarma o, alternativament, acreditar haver reduït la facturació el mes anterior a la sol·licitud de la prestació en almenys un 75% en relació amb la mitjana mensual del semestre del setembre de 2019 al febrer de 2020.

 2. Estar d'alta en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms o com a treballador per compte propi del Règim Especial del Mar el 14 de març de 2020. I romandre d'alta en el Règim Especial corresponent durant la percepció de la prestació, en cas que se sol·liciti la mateixa per reducció de la facturació mensual

 3. Trobar-se al corrent en les cotitzacions al Règim Especial. En cas contrari, FREMAP li convidaria a posar-se al corrent en el pagament del deute en un termini de 30 dies naturals.

En conseqüència, no seran aplicables els següents requisits, previstos per a la prestació ordinària de cessament d'activitat:

 1. No cal que l'autònom cursi la baixa en el Règim Especial

 2. Tampoc no és exigible la cobertura de la prestació ordinària de cessament d'activitat.

 3. No s'exigeix comptar amb el període mínim de cotització dels dotze últims mesos immediatament anteriors al fet causant. L'única cosa que es té en compte en els supòsits en què no concorri aquest període és un càlcul de la quantia de la prestació extraordinària pel 70% de la base mínima de cotització al Règim Especial.

 4. Període mínim entre una altra prestació per cessament d'activitat prèvia.

 5. Compromís d'activitat i d'activa disponibilitat.

Quantia del subsidi

La quantia de la prestació extraordinària es calcularà de la mateixa forma prevista per a la prestació ordinària de cessament d'activitat, amb la singularitat ja indicada que, quan no es compti amb el període mínim de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al fet causant, inclòs el del mes d'aquest fet causant, la quantia serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el Règim Especial o, si escau, en el Règim Especial del Mar.

Durada

La durada de la prestació serà d'un mes, ampliant-se, si escau, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en cas que aquest es prorrogui i teniu una durada superior al mes.

De conformitat amb el Criteri de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, de 29 d'abril de 2020, en aquells supòsits en què se sol·liciti la prestació per reducció de la facturació mensual, l'inici del període a percebre no podrà ser anterior al dia 1 del mes previ a la sol·licitud, és a dir, al dia 1 del mes en què es va produir la reducció de la facturació. Per exemple, si aquest mes va ser març de 2020, la prestació se sol·licitaria l'abril i es meritaria des del dia 14 d'aquest mes de març, data de la declaració de l'estat d'alarma; si fos abril el mes en què es reduís la facturació, la sol·licitud es faria el maig, meritant-se la prestació des del dia 1 d'abril.

El període en què es percebi la prestació no reduirà aquell a què pogués tenir amb posterioritat dret el beneficiari en concepte de prestació ordinària de cessament d'activitat.

Incompatibilitats

La prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social, que es percebi o a què pogués tenir-se dret.

Cotització durant la percepció de la prestació

El període de percepció de la prestació econòmica es considerarà com a cotitzat, no havent de per tant cotitzar l'autònom durant el mateix. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha informat que, si escau, tornarà d'ofici les cotitzacions que no procedís fer i que, tanmateix, s'hagin carregat al beneficiari.

Termini per formular la sol·licitud de la prestació

El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què es produeixi la finalització de l'estat d'alarma

Enviament de la sol·licitud

Per a la correcta tramitació de la teva sol·licitud, és necessari que accedeixis al següent enllaç. Has de disposar prèviament d'una còpia del NIF/NIE/Passaport digitalitzat per adjuntar-la en l'aplicació.

Documentació que no ha de remetre's amb la sol·licitud, però que ha d'estar a disposició del seu requeriment per part de FREMAP:

 1. Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers, si existeixen fills a càrrec seu.

 2. Certificat de Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament.

 3. Si existeix ajornament de quotes pendents de pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social: resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'ajornament de les quotes pendents de pagament, i justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts en la mateixa.

 4. Si existeixen cotitzacions a l'estranger: documentació acreditativa de les cotitzacions realitzades en l'Estranger.

 5. Resolució Administrativa o Judicial de reconeixement de la prestació o ajuda corresponent, si tingués alguna concedida

 6. Documentació específica quan s'al·legui reducció de la facturació mensual: Llibre de registre de factures emeses i rebudes; llibre diari d'ingressos i despeses; llibre registre de vendes i ingressos; llibre de compres i despeses, o qualsevol altre mitjà de prova admès en Dret per acreditar aquesta reducció en la facturació.

 

En cas necessari, contacta amb el teu gestor personal FREMAP per mitjans telemàtics o a través de la Línia 900 610061

NOTA: Donada la novetat d'aquesta prestació extraordinària, la informació que s'ofereix podrà experimentar actualitzacions.